Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

             

 
vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  PASSENDE  ARBEID  SCHOOLVERLATERS  EN  ACADEMICI  WW  EN  ZW Ļ


1 december 1995, Stb. 1995, 604
  Inwerkingtreding: 1 januari 1996
(T.a.v. artt. 24:4 WW, 30:6 ZW en 113:5 Abw)

 

 

 

 
BESLUIT van 1 december 1995, houdende regels tot verruiming van het begrip passende arbeid voor schoolverlaters en academici (Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici) Ļ

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel C, van het Besluit van 19 juni 2008, Stb. 2008, 237, is het Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 5 oktober 1995, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/95/2556;
      Gelet op artikel 24, vierde lid, van de Werkloosheidswet, artikel 113, vijfde lid, van de Algemene bijstandswet, artikel 35, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
      Gezien het advies van het Tijdelijk instituut voor coŲrdinatie en afstemming van 20 september 1995 en het advies van de Commissie Sociale Voorzieningen van de Sociaal-Economische Raad van 08 september 1995;
     De Raad van State gehoord (advies van 2 november 1995, nr. W12.95.0540);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 1995, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/95/5094;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. [Definitie schoolverlater en academicus]
-1. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. academicus: de persoon die met goed gevolg een doctoraal examen of een afsluitend examen van een masteropleiding aan een instelling van wetenschappelijk onderwijs heeft afgelegd;
b. schoolverlater: de persoon die de deelname heeft beŽindigd aan onderwijs of beroepsopleiding op grond waarvan aanspraak bestond op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 dan wel op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, zolang een periode van drie jaar niet is verstreken, te rekenen vanaf:
1ļ. de eerste dag van de maand waarin geen aanspraak meer bestaat op bedoelde studiefinanciering; onderscheidenlijk
2ļ. de eerste dag van de maand volgend op die waarin het onderwijs of de beroepsopleiding daadwerkelijk is beŽindigd.
-2. Niet als schoolverlater als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt aangemerkt de persoon die na het beŽindigen van onderwijs of beroepsopleiding ter zake van arbeid verricht als werknemer, voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 17 van de Werkloosheidswet, of gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 26 weken zelfstandig in zijn bestaan heeft voorzien. De eerste zin is niet van toepassing indien die arbeid is verricht in het kader van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand.

 

Art. 2. [Arbeidsverplichtingen]
Dit besluit is van toepassing op de werknemer, bedoeld in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Abw | Abw-praktijk | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x