Met nadruk zij gewezen op het verschil tussen een beklagprocedure en een bezwaarprocedure. Een klacht in bestuursrechtelijke zin kan zich enkel richten tegen een gedraging of het feitelijk handelen van een bestuursorgaan, (semi-)overheidsinstantie of (semi-)ambtenaar. De procedure levert geen voor beroep vatbaar besluit op dat bij de rechter kan worden bestreden. Het maken van bezwaar tegen een besluit of beschikking van een bestuursorgaan houdt daarentegen wél een juridische procedure in en biedt dan ook de volledige rechtsbescherming (zie hoofdstuk 6, 7 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)).

Een ieder heeft het recht de Nationale ombudsman schriftelijk te verzoeken onderzoek te doen naar de wijze waarop een bij hem aangesloten bestuursorgaan van een (semi-)overheid zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedragen, tenzij sedertdien meer dan één jaar is verstreken. Wel moet de klacht in beginsel eerst kenbaar zijn gemaakt aan het betrokken bestuursorgaan, de instantie of de ambtenaar en moeten deze gelegenheid hebben gekregen hun zienswijze te geven (zie hoofdstuk 9 Awb en de daarbij behorende memorie van toelichting). Indien een bestuursorgaan een eigen ombudsinstantie kent, is dat de laatste instantie waar beklag kan worden gedaan en kan niet vervolgens de Nationale ombudsman worden ingeschakeld (meer info).

Aan een oordeel van de Nationale ombudsman wordt doorgaans veel gewicht toegekend, maar in strikt formele zin is zijn oordeel niet bindend.

Overigens kennen ook veel niet-overheidsinstellingen en bedrijven een klachtenregeling. Daarop is de Wet Nationale ombudsman echter niet van toepassing.

Tot slot kan een klacht tegen ongelijke behandeling (discriminatie) worden ingediend bij het College voor de rechten van de mens en een klacht tegen onwettig gebruik van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tegen wie de klacht zich richt, is hier in beginsel niet van belang. Anders dan met een juridische procedure, kan ook voor deze procedures geen toevoeging worden verleend. Eventuele kosten van rechtskundige hulp zijn voor eigen rekening. Voor de behandeling van een klacht is geen recht verschuldigd. Er hoeft dus niet voor te worden betaald.

 

Nationale ombudsman:
     Bezuidenhoutseweg 151
     postbus 93122

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.