Abw
praktijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

AFKORTINGEN

 

 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
abbb algemene beginselen van behoorlijk bestuur
ABW Algemene Bijstandswet (t/m 31-12-1995)
Abw Algemene bijstandswet (m.i.v. 1-1-1996)
ADL algemene dagelijkse levensverrichtingen
 
afd. afdeling van een wet
AKW Algemene Kinderbijslagwet
AMvB algemene maatregel van bestuur
Anw Algemene nabestaandenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
Arbvo Arbeidsvoorzieningsorganisatie
art. artikel
artt. artikelen
AV aanvullende (ziekenfonds)verzekering
AVG Algemene Verlofregeling Gedetineerden
Avw Arbeidsvoorzieningswet 1996
Awb Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Benelux de statenbond van BelgiŽ, Nederland en Luxemburg
Bopz Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
BTW belasting over de toegevoegde waarde
BV besloten vennootschap
Bw Beroepswet
BW Burgerlijk Wetboek
B&W burgemeester en wethouders
CAO collectieve arbeidsovereenkomst
CBA Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CRvB Centrale Raad van Beroep
CSV CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering
Ctsv College van toezicht sociale verzekeringen
cv curriculum vitae
CVZ College voor zorgverzekeringen
CWI Centrale organisatie werk en inkomen (de CWI) / Centrum voor werk en inkomen (het CWI)
ddp verbod van dťtournement de pouvoir
EAU Tijdelijk besluit subsidiŽring experimenten activering van uitkeringsgelden
EER Europese Economische Ruimte
EU Europese Unie
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
Fw Faillissementswet
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GBA gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
GKB Gemeentelijke Kredietbank
GUO Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
Gw Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
H hoofdstuk van "Abw-praktijk"
Hsw Huursubsidiewet
IB-Groep Informatie Beheer Groep
ID-banen in- en doorstroombanen
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ioaw Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Ioaz Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IWS Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
juncto (in verbinding met)
JWG Jeugdwerkgarantiewet
KB kinderbijslag
KNIL Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
KRA Kaderregeling arbeidsinpassing
Lisv Landelijk instituut sociale verzekeringen
NV naamloze vennootschap
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Osv 1997 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
PAAZ psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
Pemba Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
PMA Wet premieregeling bij marginale arbeid
Rau 1996 Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996
Rea Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
RIO Regionaal Indicatieorgaan
ROA Regeling opvang asielzoekers
ROF rechtmatigheidsonderzoeksformulier (werkbriefje)
Rva 1997 Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieŽn vreemdelingen 1997
Rvb Regeling verstrekkingen bepaalde categorieŽn vreemdelingen
RWI Raad voor werk en inkomen
Sr Wetboek van Strafrecht
Stb. Staatsblad
Stcrt. Staatscourant
SUWI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SVB Sociale verzekeringsbank
SZ de afdeling Sociale Zaken van de gemeente (sociale dienst)
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TBS terbeschikkingstelling
Trb. Traktatenblad
TV aanvullende (ziekenfonds)verzekering voor tandheelkundige kosten
TW Toeslagenwet
USZO Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs
uvi uitvoeringsinstelling
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
UWV GAK Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Gemeenschappelijk Administratiekantoor
UWV GUO Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
UWV USZO Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs
Vb 2000 Vreemdelingenbesluit 2000
VBO voorbereidingsovereenkomst
VKB Volkskredietbank
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VT vakantietoeslag
VVTV voorwaardelijke vergunning tot verblijf
Vw 2000 Vreemdelingenwet 2000
Vw voorwoord van "Abw-praktijk"
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wamil Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wazo Wet arbeid en zorg
WBIA Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
WEP werkervaringsplaats
Wet BMT Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
Wet Pemba Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Wet Rea Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Wet SUWI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Wfv Wet financiering volksverzekeringen
Wik Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Wiw Wet inschakeling werkzoekenden
WJH Wet op de jeugdhulpverlening
WML wettelijk minimumloon c.q. echtparennorm of Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Wob Wet openbaarheid van bestuur
Wrb Wet op de rechtsbijstand
WSF 2000 Wet studiefinanciering 2000
Wsg Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
WSNP Wet schuldsanering natuurlijke personen
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WTOS Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
WTS Wet Tegemoetkoming Studiekosten
Wubo Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
Wulbz Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Wuv Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Wvg Wet voorzieningen gehandicapten
WW Werkloosheidswet
Zfw Ziekenfondswet
Zorgwet VVTV Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf
ZW Ziektewet
 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    
           

  

 

 

home | index | register | inhoud Abw | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x