Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING eerste tranche Awb
MEMORIE VAN TOELICHTING tweede tranche Awb
MEMORIE VAN TOELICHTING derde tranche Awb
MEMORIE VAN TOELICHTING vierde tranche Awb

Nadere regelgeving:
- Besluit buitengerechtelijke kosten
- Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
- Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter
- Besluit proceskosten bestuursrecht
- Procesregeling bestuursrecht 2013
- Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014

Vervallen nadere regelgeving:
- Procesregeling bestuursrecht (vervallen)
- Procesregeling bestuursrecht (vervallen)
- Procesregeling bestuursrecht 2008 (vervallen)
- Procesregeling bestuursrecht 2010 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beroepswet
- Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
- Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
- Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie

 

 

Inhoudsopgave Awb

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen artt. 1:1 - 1:9
Titel 1.1 Definities en reikwijdte artt. 1:1 - 1:6
Titel 1.2 Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Unie artt. 1:7 - 1:9
Hoofdstuk 2 Verkeer tussen burgers en bestuursorganen artt. 2:1 - 2:17
Afdeling 2.1x Algemene bepalingen artt. 2:1 - 2:5
Afdeling 2.2x Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer artt. 2:6 - 2:12
Afdeling 2.3x Verkeer langs elektronische weg artt. 2:13 - 2:17
Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen over besluiten artt. 3:1 - 3:50
Afdeling 3.1x Inleidende bepalingen art. 3:1
Afdeling 3.2x Zorgvuldigheid en belangenafweging artt. 3:2 - 3:4
Afdeling 3.3x Advisering artt. 3:5 - 3:9a
Afdeling 3.4x Uniforme openbare voorbereidingsprocedure artt. 3:10 - 3:18
Afdeling 3.5x Samenhangende besluiten artt. 3:19 - 3:29
§ 3.5.1x Algemeen art. 3:19
§ 3.5.2x Informatie art. 3:20
§ 3.5.3x Coördinatie van besluitvorming en rechtsbescherming artt. 3:21 - 3:29
§ 3.5.4x Adviezen en bedenkingen (vervallen) artt. 3:23 - 3:27
§ 3.5.5x Beslissing op de aanvraag (vervallen) artt. 3:28 - 3:29
§ 3.5.6x Besluiten tot wijziging of intrekking en ambtshalve andere te nemen besluiten (vervallen) artt. 3:30 - 3:33
Afdeling 3.6x Bekendmaking en mededeling artt. 3:40 - 3:45
Afdeling 3.7x Motivering artt. 3:46 - 3:50
Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen over besluiten artt. 4:1 - 4:125
Titel 4.1 Beschikkingen artt. 4:1 - 4:20
Afdeling 4.1.1x De aanvraag artt. 4:1 - 4:6
Afdeling 4.1.2x De voorbereiding artt. 4:7 - 4:12
Afdeling 4.1.3x Beslistermijn artt. 4:13 - 4:20f
§ 4.1.3.1x Beslistermijn artt. 4:13 - 4:15
§ 4.1.3.2x Dwangsom bij niet tijdig beslissen artt. 4:16 - 4:20
§ 4.1.3.3x Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen artt. 4:20a - 4:20f
Afdeling 4.1.4x Motivering (vervallen) artt. 4:16 - 4:20
Titel 4.2 Subsidies artt. 4:21 - 4:80
Afdeling 4.2.1x Inleidende bepalingen artt. 4:21 - 4:24
Afdeling 4.2.2x Het subsidieplafond artt. 4:25 - 4:28
Afdeling 4.2.3x De subsidieverlening artt. 4:29 - 4:36
Afdeling 4.2.4x Verplichtingen van de subsidieontvanger artt. 4:37 - 4:41
Afdeling 4.2.5x De subsidievaststelling artt. 4:42 - 4:47
Afdeling 4.2.6x Intrekking en wijziging artt. 4:48 - 4:51
Afdeling 4.2.7x Betaling en terugvordering artt. 4:52 - 4:57
Afdeling 4.2.8x Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen artt. 4:58 - 4:80
§ 4.2.8.1x Inleidende bepalingen artt. 4:58 - 4:59
§ 4.2.8.2x De aanvraag artt. 4:60 - 4:65
§ 4.2.8.3x De subsidieverlening artt. 4:66 - 4:67
§ 4.2.8.4x Verplichtingen van de subsidieontvanger artt. 4:68 - 4:72
§ 4.2.8.5x De subsidievaststelling artt. 4:73 - 4:80
Titel 4.3 Beleidsregels artt. 4:81 - 4:84
Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden artt. 4:85 - 4:125
Afdeling 4.4.1x Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling artt. 4:85 - 4:96
Afdeling 4.4.2x Verzuim en wettelijke rente artt. 4:97 - 4:103
Afdeling 4.4.3x Verjaring artt. 4:104 - 4:111
Afdeling 4.4.4x Aanmaning en invordering bij dwangbevel artt. 4:112 - 4:124
§ 4.4.4.1x De aanmaning artt. 4:112 - 4:113
§ 4.4.4.2x Invordering bij dwangbevel artt. 4:114 - 4:124
Afdeling 4.4.5x Bezwaar en beroep art. 4:125
Titel 4.5 Nadeelcompensatie artt. 4:126 - 4:131
Hoofdstuk 5 Handhaving artt. 5:1 - 5:54
Titel 5.1 Algemene bepalingen artt. 5:1 - 5:10a
Titel 5.2 Toezicht op de naleving artt. 5:11 - 5:20
Titel 5.3 Herstelsancties artt. 5:21 - 5:39
Afdeling 5.3.1x Last onder bestuursdwang artt. 5:21 - 5:31c
Afdeling 5.3.2x Last onder dwangsom artt. 5:31d - 5:39
Titel 5.4 Bestuurlijke boete artt. 5:40 - 5:54
Afdeling 5.4.1x Algemene bepalingen artt. 5:40 - 5:47
Afdeling 5.4.2x De procedure artt. 5:48 - 5:54
Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen over bezwaar en beroep artt. 6:1 - 6:24
Afdeling 6.1x Inleidende bepalingen artt. 6:1 - 6:3
Afdeling 6.2x Overige algemene bepalingen artt. 6:4 - 6:24
Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep artt. 7:1 - 7:28
Afdeling 7.1x Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter artt. 7:1
Afdeling 7.2x Bijzondere bepalingen over bezwaar artt. 7:2 - 7:15
Afdeling 7.3x Bijzondere bepalingen over administratief beroep artt. 7:16 - 7:28
Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen bij de bestuursrechter artt. 8:1 - 8:119
Titel 8.1 Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg artt. 8:1 - 8:40
Afdeling 8.1.1x Bevoegdheid artt. 8:1 - 8:9
Afdeling 8.1.2x Behandeling door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer artt. 8:10 - 8:12
Afdeling 8.1.2ax Conclusie artt. 8:12a
Afdeling 8.1.3x Verwijzing, voeging en splitsing artt. 8:13 - 8:14
Afdeling 8.1.4x Wraking en verschoning van rechters artt. 8:15 - 8:20
Afdeling 8.1.5x Partijen artt. 8:21 - 8:32a
Afdeling 8.1.6x Getuigen, deskundigen en tolken artt. 8:33 - 8:36
Afdeling 8.1.6ax Verkeer langs elektronische weg met de bestuursrechter artt. 8:36a - 8:35f
Afdeling 8.1.7x Verzending van stukken artt. 8:36g - 8:40a
Titel 8.2 Behandeling van het beroep in eerste aanleg artt. 8:41 - 8:80b
Afdeling 8.2.1x Griffierecht att. 8:41
Afdeling 8.2.1ax Algemene bepaling att. 8:41a
Afdeling 8.2.2x Vooronderzoek artt. 8:42 - 8:51
Afdeling 8.2.2ax Bestuurlijke lus artt. 8:51a - 8:51d
Afdeling 8.2.3x Versnelde behandeling artt. 8:52 - 8:53
Afdeling 8.2.4x Vereenvoudigde behandeling artt. 8:54 - 8:55
Afdeling 8.2.4ax Beroep bij niet tijdig handelen artt. 8:55a - 8:55f
Afdeling 8.2.5x Onderzoek ter zitting artt. 8:56 - 8:65
Afdeling 8.2.6x Uitspraak artt. 8:66 - 8:80
Afdeling 8.2.7x Tussenuitspraak artt. 8:80a - 8:80b
Titel 8.3 Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak artt. 8:81 - 8:87
Titel 8.4 Schadevergoeding artt. 8:88 - 8:103
Titel 8.5 Hoger beroep artt. 8:104 - 8:118
Titel 8.6 Herziening artt. 8:119
Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling artt. 9:1 - 9:36
Titel 9.1 Klachtbehandeling door een bestuursorgaan artt. 9:1 - 9:16
Afdeling 9.1.1x Algemene bepalingen artt. 9:1 - 9:3
Afdeling 9.1.2x De behandeling van klaagschriften artt. 9:4 - 9:12a
Afdeling 9.1.3x Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure artt. 9:13 - 9:16
Titel 9.2 Klachtbehandeling door een ombudsman artt. 9:17 - 9:36
Afdeling 9.2.1x Algemene bepalingen artt. 9:17 - 9:21
Afdeling 9.2.2x Bevoegdheid artt. 9:22 - 9:27
Afdeling 9.2.3x Procedure artt. 9:28 - 9:36
Hoofdstuk 10 Bepalingen over bestuursorganen artt. 10:1 - 10:45
Titel 10.1 Mandaat, delegatie en attributie artt. 10:1 - 10:20
Afdeling 10.1.1x Mandaat artt. 10:1 - 10:12
Afdeling 10.1.2x Delegatie artt. 10:13 - 10:21
Afdeling 10.1.3x Attributie artt. 10:22 - 10:24
Titel 10.2 Toezicht op bestuursorganen artt. 10:25 - 10:45
Afdeling 10.2.1x Goedkeuring artt. 10:25 - 10:32
Afdeling 10.2.2x Vernietiging artt. 10:33 - 10:42
Afdeling 10.2.3x Schorsing artt. 10:43 - 10:45
Hoofdstuk 11 Slotbepalingen artt. 11:1 - 11:4
BIJLAGE bij de Algemene wet bestuursrecht (vervallen)
BIJLAGE 1. Regeling rechtstreeks beroep
BIJLAGE 2. Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak
BIJLAGE 3. Regeling verlaagd griffierecht
xxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxx

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 21 221.
Handelingen II 1991-1992, UCV 17 (1-56), blz. 2691-2692.
Kamerstukken I 1991-1992, 21 221 (174, 174a, 174b, 174c, 174d).
Handelingen I 1991-1992, blz. 1293-1295.

Geschiedenis:
Staatsblad 1992, 315;  Staatsblad 1993, 581;  Staatsblad 1993, 650;  Staatsblad 1993, 671;  Staatsblad 1993, 690;  Staatsblad 1993, 775;  Staatsblad 1993, 693;  Staatsblad 1994, 28;  Staatsblad 1994, 766;  Staatsblad 1994, 916;  Staatsblad 1995, 200 Staatsblad 1995, 250Staatsblad 1995, 302; Staatsblad 1995, 355Staatsblad 1995, 592 Staatsblad 1995, 704Staatsblad 1995, 691 Staatsblad 1996, 333Staatsblad 1996, 577Staatsblad 1996, 619 Staatsblad 1997, 112Staatsblad 1997, 139Staatsblad 1997, 162Staatsblad 1997, 510Staatsblad 1997, 526 Staatsblad 1998, 1 Staatsblad 1998, 184Staatsblad 1998, 403 Staatsblad 1998, 394Staatsblad 1998, 445Staatsblad 1998, 447 Staatsblad 1998, 448Staatsblad 1998, 610Staatsblad 1998, 621 Staatsblad 1998, 744Staatsblad 1999, 30Staatsblad 1999, 214 Staatsblad 1999, 302Staatsblad 1999, 575Staatsblad 2000, 177 Staatsblad 2000, 505Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2001, 71 Staatsblad 2001, 194Staatsblad 2001, 346Staatsblad 2001, 481 Staatsblad 2001, 538Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 581 Staatsblad 2001, 582Staatsblad 2001, 583Staatsblad 2001, 584 Staatsblad 2001, 664Staatsblad 2001, 705Staatsblad 2002, 69 Staatsblad 2002, 53Staatsblad 2002, 54Staatsblad 2002, 55 Staatsblad 2002, 148Staatsblad 2002, 111Staatsblad 2002, 318 Staatsblad 2002, 374Staatsblad 2002, 431Staatsblad 2003, 20 Staatsblad 2003, 17Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2003, 519 Staatsblad 2003, 500Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2004, 37 Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2004, 214Staatsblad 2004, 215Staatsblad 2004, 220 Staatsblad 2004, 300Staatsblad 2004, 325Staatsblad 2004, 493 Staatsblad 2004, 511Staatsblad 2004, 678Staatsblad 2004, 672Staatsblad 2005, 37 Staatsblad 2004, 717 Staatsblad 2005, 16Staatsblad 2005, 195Staatsblad 2005, 71Staatsblad 2005, 282 Staatsblad 2005, 522 Staatsblad 2005, 523Staatsblad 2005, 345Staatsblad 2005, 481Staatsblad 2005, 532 Staatsblad 2005, 617Staatsblad 2005, 705Staatsblad 2006, 26Staatsblad, 2006, 24 Staatsblad 2006, 37Staatsblad 2006, 418Staatsblad 2006, 569 Staatsblad 2006, 531 Staatsblad 2006, 593Staatsblad 2006, 644Staatsblad 2006, 666 Staatsblad 2007, 27Staatsblad 2007, 28Staatsblad 2007, 125 Staatsblad 2007, 180Staatsblad 2007, 208Staatsblad 2007, 284 Staatsblad 2007, 503Staatsblad 2006, 578Staatsblad 2008, 20 Staatsblad 2008, 100Staatsblad 2008, 180Staatsblad 2008, 200 Staatsblad 2008, 405Staatsblad 2008, 416Staatsblad 2008, 460 Staatsblad 2008, 478Staatsblad 2008, 551Staatsblad 2009, 8 Staatsblad 2008, 561 Staatsblad 2008, 586Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 25 Staatsblad 2009, 384 Staatsblad 2009, 264Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 356Staatsblad 2009, 383 Staatsblad 2009, 503Staatsblad 2009, 542Staatsblad 2009, 570 Staatsblad 2010, 24Staatsblad 2010, 119Staatsblad 2010, 142 Staatsblad 2010, 135 Staatsblad 2010, 173 Staatsblad 2010, 228Staatsblad 2010, 259Staatsblad 2010, 280 Staatsblad 2010, 715 Staatsblad 2010, 768 Staatsblad 2011, 4Staatsblad 2011, 111Staatsblad 2011, 190 Staatsblad 2011, 201 Staatsblad 2011, 255Staatsblad 2011, 265Staatsblad 2011, 375 Staatsblad 2011, 528 Staatsblad 2011, 573Staatsblad 2011, 595Staatsblad 2011, 675 Staatsblad 2012, 233 Staatsblad 2012, 241Staatsblad 2012, 245Staatsblad 2012, 313 Staatsblad 2012, 316 Staatsblad 2012, 660Staatscourant 2012, 26652Staatsblad 2012, 682 Staatsblad 2013, 50Staatsblad 2013, 102Staatsblad 2013, 226Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 382Staatscourant 2013, 35871Staatsblad 2014, 306Staatsblad 2015, 122Staatsblad 2014, 540Staatscourant 2014, 37105Staatsblad 2014, 571 Staatscourant 2015, 44577Staatsblad 2016, 288Staatsblad 2016, 290 Staatscourant 2016, 67519Staatsblad 2017, 13Staatsblad 2017, 123Staatsblad 2017, 302Staatsblad 2017, 317Staatscourant 2017, 71078Staatsblad 2018, 75 Staatsblad 2018, 214 Staatsblad 2018, 228Staatscourant 2018, 65542Staatscourant 2019, 65091.