TITEL  5.1

Algemene bepalingen

 

Art. 5:1. [Begrippen overtreding en overtreder] (5.0.1)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264 Stb. 2009, 265]
-1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.
-2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt.
-3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5:2. [Begrippen bestuurlijke, herstel- en bestraffende sanctie] (5.0.2)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
-1. In deze wet wordt verstaan onder:
a. bestuurlijke sanctie: een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden aanspraak;
b. herstelsanctie: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beƫindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding;
c. bestraffende sanctie: een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen.
-2. Geen bestuurlijke sanctie is de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen.

 

Art. 5:3. [Reikwijdte] (5.0.3)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
De artikelen 5:4 tot en met 5:10 zijn van toepassing op:
a. in dit hoofdstuk geregelde bestuurlijke sancties; en
b. bij wettelijk voorschrift aangewezen andere bestuurlijke sancties.

 

Art. 5:4. [Legaliteitsbeginsel sanctieoplegging] (5.0.4)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
-1. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie bestaat slechts voor zover zij bij of krachtens de wet is verleend.
-2. Een bestuurlijke sanctie wordt slechts opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven.

 

Art. 5:5. [Rechtvaardigingsgrond overtreding] (5.0.5)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke sanctie op voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond.

 

Art. 5:6. [Cumulatie herstelsancties] (5.0.6)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
Het bestuursorgaan legt geen herstelsanctie op zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde herstelsanctie van kracht is.

 

Art. 5:7. [Preventieve herstelsanctie] (5.0.7)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
Een herstelsanctie kan worden opgelegd zodra het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt.

 

Art. 5:8. [Meerdaadse samenloop] (5.0.8)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
Indien twee of meer voorschriften zijn overtreden, kan voor de overtreding van elk afzonderlijk voorschrift een bestuurlijke sanctie worden opgelegd.

 

Art. 5:9. [Vereisten sanctiebeschikking] (5.0.9)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
De beschikking tot oplegging van een bestuurlijke sanctie vermeldt:
a. de overtreding alsmede het overtreden voorschrift;
b. zo nodig een aanduiding van de plaats waar en het tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd.

 

Art. 5:10. [Bestemming sanctieopbrengst] (5.0.10)  [GeschiedenisMvTStb. 2009, 264]
-1. Voor zover een bestuurlijke sanctie verplicht tot

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.