AFDELING  6.1

Inleidende bepalingen

 

Art. 6:1. [Reikwijdte] (6.1.2)  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998]
De hoofdstukken 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing indien is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten.

 

Art. 6:2. [Weigering en fictieve weigering] (6.1.3)  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie99a, 99b, 99c, 00a, 01a, 01b, 01c, 01d, 03a, 04a, 05a, 05b, 10a]
Voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep worden met een besluit gelijkgesteld:
a. de schriftelijke weigering een besluit te nemen; en
b. het niet tijdig nemen van een besluit.

 

Art. 6:3. [Voorbereidingshandelingen] (6.1.4)  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie:  02a]
Een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

 

 

AFDELING  6.2

Overige algemene bepalingen

 

Art. 6:4. [Indiening bezwaar- of beroepschrift] (6.2.0)  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998Stb. 2012, 682]      [Jurisprudentie99a, 05a]
-1. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
-2. Het instellen van administratief beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan.
-3. Het instellen van beroep bij een bestuursrechter geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij die rechter.

 

Art. 6:5. [Vereisten bezwaar- of beroepschrift] (6.2.0a)  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie02a, 04a, 04b, 04c, 05a, 05b, 06a]
-1. Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d. de gronden van het bezwaar of beroep.
-2. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.
-3. Indien het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

 

Art. 6:6. [Herstel verzuim] (6.2.0b)  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998Stb. 2004, 214]      [Jurisprudentie01a, 02a, 05a, 06a]
Het bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.