AFDELING  7.1

Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter

 

Art. 7:1. [Verplicht bezwaar] (6.3.1a)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bisversie 1 januari 1998Stb. 2002, 54 + bis + bisStb. 2005, 282 Stb. 2009, 383 + bis Stb. 2012, 682]      [Jurisprudentie: 01a, 02a, 02b, 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 08a]
-1. Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens beroep in te stellen bezwaar te maken, tenzij:
a. het besluit in bezwaar of in administratief beroep is genomen;
b. het besluit aan goedkeuring is onderworpen;
c. het besluit een goedkeuring of een weigering daarvan inhoudt;
d. het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4;
e. het besluit is genomen op basis van een uitspraak waarin de bestuursrechter met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, onderdeel a, heeft bepaald dat afdeling 3.4 geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijft;
f. het beroep zich richt tegen het niet tijdig nemen van een besluit;
g. het besluit is genomen op grond van een voorschrift als genoemd in de bij deze wet behorende Regeling rechtstreeks beroep dan wel het besluit anderszins in die regeling is omschreven.
-2. Tegen de beslissing op het bezwaar kan beroep worden ingesteld met toepassing van de voorschriften die gelden voor het instellen van beroep tegen het besluit waartegen bezwaar is gemaakt.

 

Art. 7:1a. [Rechtstreeks beroep]  [GeschiedenisMvT Stb. 2004, 220Stb. 2005, 282 + bis + bisStb. 2009, 383 Stb. 2012, 682Stb. 2016, 288]      [Jurisprudentie: 13a, 14a]
-1. In het bezwaarschrift kan de indiener het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, zulks in afwijking van artikel 7:1.
-2.Het bestuursorgaan wijst het verzoek in ieder geval af indien tegen het besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin eenzelfde verzoek ontbreekt, tenzij dat andere bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is.
-3. Het bestuursorgaan kan instemmen met het verzoek indien de zaak daarvoor geschikt is.
-4. Het bestuursorgaan beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. Een beslissing tot instemming wordt genomen zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen nieuwe bezwaarschriften zullen worden ingediend. De artikelen 4:7 en 4:8 zijn niet van toepassing.
-5. Indien het bestuursorgaan instemt met het verzoek, zendt het het bezwaarschrift, onder vermelding van de datum van ontvangst, onverwijld door aan de bevoegde rechter.
-6. Een na de instemming ontvangen bezwaarschrift wordt eveneens onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter. Indien dit bezwaarschrift geen verzoek als bedoeld in het eerste lid bevat, wordt, in afwijking van artikel 8:41, eerste lid, geen griffierecht geheven.

 

 

AFDELING  7.2

Bijzondere bepalingen over bezwaar

 

Art. 7:2. [Hoorplicht] (6.3.7)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie: 98a99a, 02a, 04a, 04b, 04c, 05a, 05b, 06a, 09a]
-1. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.
-2. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

 

Art. 7:3. [Afzien horen] (6.3.8)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bisversie 1 januari 1998Stb. 2012, 682]      [Jurisprudentie: 98a00a, 01a, 01b, 02a, 02b, 04a, 04b, 05a, 05b, 06a, 06b, 09a, 09b, 12a, 13a]
Van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien, indien:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.