TITEL  9.1

Klachtbehandeling door een bestuursorgaan

 

AFDELING  9.1.1

Algemene bepalingen

 

Art. 9:1. [Kring gerechtigden | Verantwoordelijkheid bestuursorgaan]  [GeschiedenisMvTStb. 1996, 333 Stb. 1999, 214]
-1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.
-2. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

 

Art. 9:2. [Behoorlijke klachtbehandeling]  [GeschiedenisMvTStb. 1996, 333 Stb. 1999, 214]
Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

 

Art. 9:3. [Uitsluiting beroepsrecht]  [GeschiedenisMvTStb. 1996, 333 Stb. 1999, 214]
Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan kan geen beroep worden ingesteld.

 

 

AFDELING  9.1.2

De behandeling van klaagschriften

 

Art. 9:4. [Procedure | Vereisten klaagschrift]  [GeschiedenisMvTStb. 1996, 333 Stb. 1999, 214]
-1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de vereisten van het tweede lid, zijn de artikelen 9:5 tot en met 9:12 van toepassing.
-2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
-3. Artikel 6:5, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 9:5. [Tegemoetkoming aan klacht]  [GeschiedenisMvTStb. 1999, 214 Stb. 2011, 4]
Zodra het bestuursorgaan naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze titel.

 

Art. 9:6. [Ontvangstbevestiging]  [GeschiedenisMvTStb. 1999, 214]
Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk.

 

Art. 9:7. [Klachtbehandeling door niet-betrokken persoon]  [GeschiedenisMvTStb. 1999, 214]
-1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.