Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 65091 Stcrt. 2019, 65091
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 65542R Stcrt. 2018, 65542R
01-01-2018   Wijziging Stcrt. 2017, 71078 Stcrt. 2017, 71078
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67519 Stcrt. 2016, 67519
01-01-2016 01-01-2013
art. 2
Wijziging Stb. 2015, 544 Stb. 2015, 544
  Wijziging Stcrt. 2015, 44577 Stcrt. 2015, 44577
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 37105 Stcrt. 2014, 37105
  Wijziging Stb. 2014, 411 Stb. 2014, 411
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 35871 Stcrt. 2013, 35871
01-07-2013   Wijziging Stb. 2012, 683 Stb. 2013, 162
01-04-2013   Wijziging Stb. 2013, 104 Stb. 2013, 104
01-01-2013   Wijziging Stb. 2012, 683 Stb. 2012, 684
01-10-2009   Wijziging Stb. 2009, 375 Stb. 2009, 375
01-01-2006   Wijziging Stb. 2005, 628 Stb. 2005, 628
13-07-2005   Wijziging Stb. 2005, 349 Stb. 2005, 349
01-10-2003   Wijziging Stb. 2003, 330 Stb. 2003, 373
12-03-2002   Wijziging Stb. 2002, 113 Stb. 2002, 55
01-01-2002   Wijziging Stb. 2001, 415 Stb. 2001, 415
01-09-1999   Wijziging Stb. 1999, 51 Stb. 1999, 265
01-01-1994   Nieuwe regeling Stb. 1993, 763 Stb. 1993, 763

 

 

BESLUIT van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures (Besluit proceskosten bestuursrecht)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 november 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 407324/93/6, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
     Gelet op artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1993, nr. W03.93.0753);
     Gezien het nadere rapport van Onze Minister van Justitie van 17 december 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 417687/93/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. [Proceskostenveroordeling]
Een veroordeling in de kosten als bedoeld in artikel 8:75 onderscheidenlijk een vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, of 7:28, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend betrekking hebben op:
a. kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
b. kosten van een getuige, deskundige of tolk die door een partij of een belanghebbende is meegebracht of opgeroepen, dan wel van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht;
c. reis- en verblijfkosten van een partij of een belanghebbende;
d. verletkosten van een partij of een belanghebbende;
e. kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken; en
f. kosten van het als gemachtigde optreden van een arts in zaken waarin enig wettelijk voorschrift verplicht tot tussenkomst van een gemachtigde die arts is.

 

Art. 2. [Bedrag van de kosten]
-1. Het bedrag van de kosten wordt bij de uitspraak, onderscheidenlijk de beslissing op het bezwaar of het administratief beroep, als volgt vastgesteld:
a. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a: overeenkomstig het in de bijlage opgenomen tarief;
b. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b: op de vergoeding die ingevolge artikel 8:36, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is verschuldigd; indien de kosten zijn gemaakt in bezwaar of administratief beroep, wordt deze vergoeding vastgesteld met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij en krachtens de Wet tarieven in strafzaken;
c. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c: overeenkomstig artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit tarieven in strafzaken 2003;
d. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel d: overeenkomstig een tarief dat, afhankelijk van de omstandigheden, tussen €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.