Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 23 993.
Handelingen II 1995-1996, blz. 3435.
Kamerstukken I 1995-1996, 23 993 (178, 178a, 178b); 1996-1997, 23 933 (48, 48a); 1997-1998, 23 993 (329, 329a); 1998-1999, 23 993 (39); 1999-2000, 23 933 (80).
Handelingen I 1999-2000, zie vergadering d.d. 18 januari 2000.

 

 

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen). Inwerkingtreding artikelen I, III, IV, V, VII, IX, onderdeel A en B, XI, onderdeel A, C en D, XIV, XVI, onderdeel B, C en D, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX en XXX: 1 juli 2000 (Stb. 2000, 237). Artikelen II, VI, VIII, IX, onderdeel C, XI, onderdeel B, XII, XIII, XV, XVI, onderdeel A, XVIII, XXI, XXVII en XXVIII zijn met ingang van 1 mei 2004 vervallen (Stb. 2004, 50).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de strafbaarstellingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen tijdig gegevens te verstrekken, op te nemen in het Wetboek van Strafrecht en in verband daarmee de strafbaarstellingen inzake deze gedragingen, zoals opgenomen in andere wetten, te herzien;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
Het Wetboek van Strafrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
Het opschrift van titel XII van het Tweede Boek komt te luiden: Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.
B.
Na artikel 227 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 227a.
Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Art. 227b.
Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
C.
Artikel 232, tweede lid, komt te luiden:
-2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van een valse of vervalste betaalpas of waardekaart als ware deze echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanige betaalpas of waardekaart aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de betaalpas of waardekaart bestemd is voor zodanig gebruik.
D.
Na artikel 447b worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 447c.
Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, gegevens verstrekt die naar hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden niet met de waarheid in overeenstemming zijn, wordt, indien deze gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
Art. 447d.
Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien deze gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 

Art. II.ยน
In artikel 56, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de rechterlijke organisatie wordt na "de artikelen 432 tot en met 434" ingevoegd: , 447c, 447d.

1. Ingevolge artikel XXIX van de Reparatiewet I Justitie is artikel II met ingang van 1 mei 2004 komen te vervallen, red.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.