Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 26 873.
Handelingen II 1999-2000, blz. 4084-4107, 4129-4145, 4211-4232, 4454-4458.
Kamerstukken I 1999-2000, 26 873 (209, 209a, 209b, 209c, 209d, 209e).
Handelingen I 1999-2000, zie vergaderingen d.d. 27 juni 2000 en 4 juli 2000.

 

 

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000). Inwerkingtreding: 1 september 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de studiefinanciering te wijzigen als uitvloeisel van het Regeerakkoord 1998 en van de nota "Flexibele studiefinanciering; een stelsel dat past"; dat het voorts wenselijk is de leesbaarheid van de Wet op de studiefinanciering te vergroten; dat het in verband met het grote aantal wijzigingen wenselijk is de Wet op de studiefinanciering in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  13

Wijzigingen in andere wetten

 

Art. 13.1. Algemene bijstandswet
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 9, tweede lid, onderdeel b, 36, eerste lid, onderdeel a, 48, tweede lid, aanhef, en 50, derde lid, onderdeel a, wordt "hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering" telkens vervangen door: de Wet studiefinanciering 2000.
B.
In artikel 48, tweede lid, aanhef, wordt "als bedoeld in artikel 12 van die wet" vervangen door: als bedoeld in artikel 3.2 van die wet.
C.
In artikel 60 wordt "artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de studiefinanciering en het bedrag dat op grond van artikel 32h, eerste lid, van die wet" vervangen door: artikel 3.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000 en het bedrag dat op grond van artikel 3.29, eerste lid, van die wet.
D.
In artikel 122, eerste lid, onderdeel g, wordt "Wet op de studiefinanciering" vervangen door: Wet studiefinanciering 2000.
 
 
 
Art. 13.2. Algemene Kinderbijslagwet
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.