MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 086, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 086, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 086, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 086, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 086, nr. 4 (nota van verbetering)
- Handelingen II 1999-2000, blz. 5461
- Kamerstukken I 1999-2000, 27 086, nr. 266 (eindverslag)
- Handelingen I 1999-2000, blz. 1595

 

 

 

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 338, tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen. Inwerkingtreding: 25 augustus 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de door de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en de werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185), niet-beoogde wijzigingen in de aanduiding van het orgaan waarbij het personeel van het College voor zorgverzekeringen beroep kan instellen en van het orgaan waarbij door een belanghebbende beroep kan worden ingesteld tegen een besluit van het College in het kader van de kring der verzekerden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ongedaan te maken alsmede een door die wet onduidelijke tekst van artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen te corrigeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 19, zesde lid, wordt "de tweede en derde volzin" vervangen door: de tweede volzin.
B. [MvT]
Artikel 77 komt te luiden:
Art. 77.
Een belanghebbende kan tegen ingevolge deze wet genomen besluiten van Onze Minister, van het bestuur van het College, van de commissie, bedoeld in artikel 1u, en van rechtspersonen als bedoeld in artikel 1p, tweede lid, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De eerste volzin geldt niet ten aanzien van een besluit genomen jegens een persoon die behoort tot het personeel van het College.

 

Art. II.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.