MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 056, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 056, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 056, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 056, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 056, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 056, nr. 6 (amendement-Duijkers en Schimmel)
- Handelingen II 1999-2000, blz. 5968-5971
- Handelingen II 1999-2000, blz. 6107
- Kamerstukken I 1999-2000, 27 056, nr. 276 (herdruk) (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1999-2000, 27 056, nr. 276a (herdruk) (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 1710

 

 

 

WET van 6 september 2000, Stb. 2000, 376, tot wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met het in artikel 90 van die wet opnemen van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999 een andere bestemming te bepalen voor de gehele of gedeeltelijke opbrengst van de heffing van premies ingevolge de Werkloosheidswet over uitkeringen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inwerkingtreding: 29 september 2000, zie artikel II.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in artikel 90 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999 de mogelijkheid op te nemen om bij algemene maatregel van bestuur tijdelijk een andere dan in genoemde bepaling geregelde bestemming te bepalen van de gehele of gedeeltelijke opbrengst van de heffing van premies ingevolge de Werkloosheidswet over uitkeringen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Aan artikel 90 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.