MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 6 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 8 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 9 (amendement-Van Dijke)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 10 (amendement-Schimmel en Snijder-Hazelhoff)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 11 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 12 (gewijzigd amendement-Schimmel en Snijder-Hazelhoff)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 13 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 14 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 15 (motie-Schimmel en Snijder-Hazelhoff)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 081, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 081, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 081, nr. 18 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 081, nr. 21 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 081, nr. 19 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 1999-2000, blz. 5919-5938
- Handelingen II 1999-2000, blz. 6021-6028
- Handelingen II 1999-2000, blz. 6077-6082
- Handelingen II 1999-2000, blz. 6100
- Kamerstukken I 1999-2000, 27 081, nr. 303 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1999-2000, 27 081, nr. 303a (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 1999-2000, 27 081, nr. 303b (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1999-2000, 27 081, nr. 303c (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 081, nr. 8 (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 7-12

 

 

 

WET van 27 september 2000, Stb. 2000, 383, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz). Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 384). Vervallen met ingang van 1 januari 2004 (artikel 2, eerste lid, IWwb).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om nieuwe regels te stellen met betrekking tot de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, teneinde aan gemeenten een verdere stimulans te bieden het beroep op deze regelingen te verminderen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemeen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Abw: Algemene bijstandswet;
c. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
d. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
e. algemene bijstand: bijstand als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van de Abw;
f. bijzondere bijstand: bijstand als bedoeld in artikel 6, onderdeel b, van de Abw;
g. bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal: bijstand als bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van de Abw;
h. bijstand ter voorziening in met de voorbereiding van een bedrijf of zelfstandig beroep samenhangende kosten: bijstand als bedoeld in artikel 8, zesde lid, onderdeel c, van de Abw.

 

Art. 2. Uitgaven ten laste van gemeenten
De door burgemeester en wethouders van een gemeente toegekende algemene bijstand, bijzondere bijstand,

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.