Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 27 022.
Handelingen II 1999-2000, blz. 5106-5136, 5211-5212.
Kamerstukken I 1999-2000, 27 022 (251, 251a, 251b, 251c); 2000-2001, 27 022 (7).
Handelingen I 2000-2001, blz. 12.

 

 

WET van 28 september 2000, Stb. 2000, 463, tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet. Inwerkingtreding: 1 november 2000 (Stb. 2000, 465).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede in het licht van de evaluatie van de Wet arbeid vreemdelingen, de effectiviteit van de uitvoering en de handhaving van die wet te verbeteren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Aan artikel 90 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
-5. De werkgever verstrekt een afschrift van het document, bedoeld in het derde lid, aan de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet arbeid vreemdelingen, indien

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.