Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 26 975.
Handelingen II 1999-2000, blz. 5311-5366, 5369-5424, 5461-5536, 5547.
Kamerstukken I 1999-2000, 26 975 (262); 2000-2001, 26 975 (5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g).
Handelingen I 2000-2001, zie vergaderingen d.d. 14 en 21 november 2000.

 

 

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000). Inwerkingtreding: 1 april 2001 (Stb. 2001, 144).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 bepalingen in diverse wetten te wijzigen, de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf in te trekken alsmede enige overgangsrechtelijke voorzieningen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  2

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Art. 5.
De Wet inburgering nieuwkomers wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, komt te luiden:
1º. de vreemdeling die in Nederland rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onderdeel a en c, van de Vreemdelingenwet 2000, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die voor de eerste keer tot Nederland is toegelaten, behoudens degene die hier voor een tijdelijk doel verblijft dan wel op grond van bepalingen van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties niet verplicht kan worden aan een inburgeringsprogramma deel te nemen; en
B.
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt in de derde volzin de zinsnede "tegelijk met de beschikking, bedoeld in artikel 15d van de Vreemdelingenwet" vervangen door: tegelijk met de beschikking waarbij de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt ingewilligd.
2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "de beschikking, bedoeld in artikel 15d van de Vreemdelingenwet" vervangen door: de beschikking waarbij de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt ingewilligd.

 

Art. 6.
Indien het bij koninklijk besluit van 5 februari 2000 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering (Kamerstukken II 1999-2000, 27 000, nrs. 1-3) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt de Wet inburgering nieuwkomers gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.