MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 093, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 093, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 093, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 093, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 093, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 093, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 093, nr. 7 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 093, nr. 8 (brief Minister van BZK)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 1411
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 093, nr. 76 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 093, nr. 76a (verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 093, nr. 76b (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 403-404

 

 

 

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 561, tot wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de wijze van financiering van de uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet voor overheidswerknemers alsmede enkele andere wijzigingen (Aanpassingswet OOW). Inwerkingtreding: 22 december 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet en de Ziektewet aan overheidswerknemers ten laste te brengen van de betrokken overheidswerkgever respectievelijk een voor de overheidssectoren ingesteld fonds, alsmede dat het wenselijk is enkele verbeteringen aan te brengen in de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen  [MvT]
De Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In paragraaf 2 vervalt de verdeling in afdelingen, de nummering van de afdelingen en de aanduiding van de afdelingen.
B. [MvT]
Artikel 2 komt te luiden:
Art. 2.
-1. De ZW wordt met ingang van het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 48, van toepassing op de gewezen overheidswerknemer die op de dag voorafgaande aan dat tijdstip geen wachtgeld geniet en evenmin bezoldiging of uitkering in geval van ziekte ontvangt, maar die op dat tijdstip uit hoofde van zijn voormalige dienstverband als overheidswerknemer recht zou krijgen op een uitkering op grond van de WW en die niet op de dag voorafgaande aan dat tijdstip maar wel op dat tijdstip ongeschikt tot werken is wegens ziekte.
-2. De ZW wordt met ingang van het tijdstip van aanvang van fase 3, bedoeld in artikel 49, van toepassing op de gewezen overheidswerknemer die op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 48, recht heeft op:
a. een wachtgeld waarvan de uitkeringsduur niet op het tijdstip van aanvang van fase 3, bedoeld in artikel 49, verstrijkt en die op dat tijdstip ongeschikt is tot werken wegens ziekte;
b. bezoldiging of uitkering in geval van ziekte waarvan de uitkeringsduur niet op het tijdstip van aanvang van fase 3, bedoeld in artikel 49, verstrijkt en die op dat tijdstip ongeschikt is tot werken wegens ziekte.
-3. De ZW wordt met ingang van de datum van eindiging van het dienstverband van toepassing op de gewezen overheidswerknemer:
a. die op het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 48, bezoldiging of uitkering in geval van ziekte

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.