Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 184.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2226-2227, 2232.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 184 (129, 129a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 12 december 2000.

 

 

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001.¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2001.

1. De citeertitel van deze wet luidt: Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001, red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 enige wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

 

AFDELING  A

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. II. Coördinatiewet Sociale Verzekering
De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel i, wordt vervangen door:
i. uitkeringen en verstrekkingen volgens een premiespaarregeling voor zover die over ieder kalenderjaar waarin de werknemer overeenkomstig die regeling heeft gespaard, niet meer bedragen dan ƒ1158,00;.
2. Het eerste lid, onderdeel k, wordt vervangen door:
k. vergoedingen en verstrekkingen voor zover die geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, alsmede andere vergoedingen en andere verstrekkingen voor zover die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren;.
3. Het eerste lid, onderdeel s, wordt vervangen door:
s. loon dat in geblokkeerde vorm wordt gespaard volgens een spaarloonregeling en loon volgens een winstdelingsregeling die niet een spaarloonregeling is, samen tot ten hoogste ƒ1736,00 per kalenderjaar, ter zake van welk loon de belasting op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 is verschuldigd door de werkgever;.
4. In het eerste lid, onderdeel y en z, wordt de zinsnede "tot verwerving van het loon" telkens vervangen door: ter vervulling van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.