MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 095, nr. A (nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 095, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 095, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 095, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 095, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 095, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 095, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 095, nr. 8 (amendement-Bijleveld-Schouten)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 095, nr. 9 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 847-849
- Handelingen II 2000-2001, blz. 864
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 095, nr. 49 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 095, nr. 49a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 095, nr. 49b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 095, nr. 49c (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 403-404

 

 

 

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 593, houdende wijziging van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal andere wetten. Inwerkingtreding: 29 december 2000, zie artikel VI.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede met het oog op enkele andere noodzakelijke aanpassingen wenselijk is enige wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957  [MvT]
De Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
De artikelen I tot en met III, IV, tweede en vierde lid, V, eerste, tweede, derde en vierde lid, onderdeel a tot en met g, VI, VII en VIII vervallen.
B. [MvT]
De aanhef van artikel V, vierde lid, komt te luiden:
Het bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt, na eventuele herziening als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van die wet en eventuele verhoging als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van die wet:.

 

Art. II. Wijziging Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.