MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 167, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 167, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 167, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 167, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 167, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 1587
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 167, nr. 85 (herdruk) (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 253-254

 

 

 

WET van 30 november 2000, Stb. 2000, 594, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet. Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 613).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid om een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van de Wet sociale werkvoorziening te laten vervallen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet sociale werkvoorziening wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.