Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 27 091.
Handelingen II 2000-2001, blz. 1871-1872.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 091 (98, 98a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 11 december 2000.

 

 

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 595, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (technische verbeteringen en aanpassingen). Inwerkingtreding: 29 december 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de uitvoering van de Richtlijn nr. 89/391/EG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PbEG L 183) de Arbeidsomstandighedenwet 1998 aan te passen om alle betrokkenen tijdig en direct kennis te laten hebben van arbeidsongevallen, dat het voorts wenselijk is deze wet in verband met enige gebleken onvolkomenheden aan te passen en nog enige andere wijzigingen daarin en in aanverwante wetten aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VII. Wijziging van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.