MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 248, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 248, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 248, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 8 (amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 9 (amendement-Smits c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 10 (motie-Schimmel c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 11 (amendement-Smits)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 12 (amendement-Smits)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 13 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 14; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 15 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 16 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 2223
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 248, nr. 123 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 248, nr. 123a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 248, nr. 123b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 248, nr. 123c (eindverslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 248, nr. 123d (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 248, nr. 123e (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2002-2003, 27 248, nr. 205 (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 673-678
- Handelingen I 2000-2001, blz. 688-694

 

 

 

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de termijn waarbinnen een uitvoeringsorgaan een beschikking op aanvraag op grond van socialeverzekeringswetten dient te geven op eenduidige wijze in de diverse wetten vast te leggen en waar mogelijk in vergelijking met de huidige situatie te verkorten en in verband daarmee een aantal wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 5b vervalt.
B. [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk VI komt te luiden: HOOFDSTUK VI. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie
C. [MvT]
Voor artikel 30 wordt in hoofdstuk VI artikel 29c ingevoegd, dat komt te luiden:
Art. 29c.
-1. Een beschikking op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gegeven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.
-2. De redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking is gegeven, noch een kennisgeving als bedoeld in het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.