Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 073.
Handelingen II 2000-2001, blz. 235-251, 373-374.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 073 (24, 24a, 24b, 24c).
Handelingen I 2000-2001, zie vergaderingen d.d. 19 en 20 december 2000.

 

 

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 628, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000). Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 629).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met modernisering van de pensioenwetgeving, de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet ter zake;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

ยง 6.  Wijziging van wetten

 

Art. 27. Algemene bijstandswet
In artikel 122, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene bijstandswet wordt "de bedrijfspensioenfondsen" vervangen door: de bedrijfstakpensioenfondsen.

 

Art. 28. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
In artikel 95, onderdeel b, en artikel 101, eerste lid, onderdeel a, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt "bedrijfspensioenfondsen" telkens vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.