MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. 4 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 038, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 038, nr. 9 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 038, nr. 10 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 038, nr. 11 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 1871-1872
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 038, nr. 102 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 038, nr. 102a (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 403-404

 

 

 

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 23 en 23V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen). Inwerkingtreding: 1 april 2001 (Stb. 2001, 100).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op te dragen aan een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen en tevens het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te moderniseren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Wijziging van de Ziekenfondswet

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Artikel 1, eerste lid, komt te luiden:
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. het College zorgverzekeringen: het college, genoemd in artikel 1a;
c. het College toezicht: het college, genoemd in artikel 1u;
d. ziekenfonds: een rechtspersoon, toegelaten overeenkomstig artikel 34;
e. uitvoeringsorgaan: een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar, toegelaten overeenkomstig artikel 33 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en een uitvoerend orgaan als bedoeld in artikel 38 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
f. instelling: een instelling, toegelaten overeenkomstig artikel 8a;
g. verzekerde: een verzekerde ingevolge deze wet en, tenzij het tegendeel blijkt, een medeverzekerde;
h. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet;
i. ziekenfondsverzekering: de verzekering ingevolge deze wet;
j. algemene verzekering bijzondere ziektekosten: de verzekering ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
k. Algemene Kas: de kas, genoemd in artikel 1q, eerste lid;
l. Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: het fonds, genoemd in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen;
m. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het instituut, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
n. particuliere ziektekostenverzekering: een overeenkomst van directe verzekering die strekt tot vergoeding van kosten van geneeskundige hulp, met uitzondering van overeenkomsten van arbeidsongeschiktheidsverzekering, overeenkomsten van ongevallenverzekering, overeenkomsten van reisverzekering en andere overeenkomsten van verzekering waarbij kosten van geneeskundige hulp uitsluitend aanvullend worden gedekt;
o. groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
B.
Artikel 1a wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.