blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 038

Wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Voorgeschiedenis
3 Algemene uitgangspunten
4 De instelling, samenstelling en werkwijze van het College van toezicht op de zorgverzekeringen
5 De keuze voor twee onafhankelijke nevengeschikte organen
6 Verantwoordelijkheidsverdeling, taken en bevoegdheden
6.1 Verantwoordelijkheidsverdeling
6.2 Taken en bevoegdheden
7 Modernisering toezicht
7.1 Inleiding
7.2 Financiële verantwoording
7.3 Uitvoeringsverslag
7.4 Verantwoordingstermijnen
8 Toezicht op subsidieverstrekking en -besteding en op de uitvoering van internationale verdragen
9 Veranderingen bij sturingsorgaan en toezichthouder als gevolg van modernisering en ontvlechting
10 Financiële paragraaf
11 Algemene rekenkamer
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen I t/m XVII
xBijlage: Taakoverzicht College voor zorgverzekeringen en College van toezicht op de zorgverzekeringen
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel strekt tot modernisering en verzelfstandiging van het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet (Zfw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het regelt de instelling van het College van toezicht op de zorgverzekeringen (College toezicht), de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het College voor zorgverzekeringen (College zorgverzekeringen) en het College toezicht, alsmede de verhouding tussen de beide organen onderling en de verhouding tot de minister. Ook legt dit wetsvoorstel het fundament voor de modernisering van het toezicht. Dit uit zich in het bijzonder in de herinrichting van de controle- en verantwoordingsstructuur en in de aanscherping van de informatieverplichtingen van de uitvoeringsorganen Zfw en AWBZ in verband met de voortgaande tendens van samenwerking van publieke zorgverzekeraars met private verzekeringsondernemingen (concernvorming).

     De gezondheidszorg - en als onderdeel daarvan het terrein van de sociale ziektekostenverzekeringen - is mede als gevolg van overheidsbeleid voortdurend in ontwikkeling. De bepalingen met betrekking tot het toezicht zoals dat van oudsher wordt uitgevoerd door de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie (CTU) van de Ziekenfondsraad kregen geruime tijd geleden vorm. De vraag deed zich dan ook voor of de huidige vormgeving en positionering van het toezicht toereikend zijn om ook in de toekomst adequaat toezicht te kunnen waarborgen. Een analyse van dit vraagstuk is neergelegd in de nota Toezicht op verzekeringen in de gezondheidszorg (Nota Toezicht) van april 1997 (Kamerstukken II 1996-1997, 25 308, nr. 1) met als conclusie dat modernisering en herpositionering van het toezicht aangewezen is. In de nota zijn duidelijke keuzen gemaakt voor de toekomstige vormgeving en de organisatie van een efficiënt en effectief functionerend toezicht. De Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal benadrukte in april 1997 in een notaoverleg het belang daarvan en onderschreef op hoofdlijnen de gemaakte keuzen (Kamerstukken II 1996-1997, 25 173 enz., nr. 3).  blz. 2  De Nota Toezicht vormt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.