MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 253, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 253, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 253, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 253, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 253, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 2169
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 253, nr. 127 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 253, nr. 127a (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 589

 

 

 

WET van 21 december 2000, Stb. 2001, 50, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten. Inwerkingtreding: artikelen V, VII en VIII 2 februari 2001 en artikelen I, II, III en VI 1 augustus 2001 (Stb. 2001, 51).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen met betrekking tot de doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten alsmede de bestrijding en het tegengaan van fraude op het terrein van de sociale zekerheid door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de organen die de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitvoeren, alsmede enige wijzigingen in de Ziekenfondswet aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Na artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Art. 40a.
-1. In de administratie van de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen ter zake van de uitvoering van deze wet wordt het sociaal-fiscaal nummer van de verzekerde, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, opgenomen, tenzij aan de verzekerde geen sociaal-fiscaal nummer is bekendgemaakt.
-2. Bij de verstrekking van gegevens door ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen en de in de artikelen 56 en 57 genoemde organen en personen wordt, indien daartoe bevoegd, gebruik gemaakt van dit sociaal-fiscaal nummer.
-3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen personen en instellingen.

 

Art. II.  [MvT]
In de Ziekenfondswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. [MvT]
In artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, komt de tekst na het eerste gedachtestreepje te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.