MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 943, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 943, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 943, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 943, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 943, nr. 6 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 1871-1872
- Kamerstukken I 2000-2001, 26 943, nr. 96 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 26 943, nr. 96a (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 403-404

 

 

 

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 67, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene. Inwerkingtreding: artikelen IX en X 1 april 2001 (Stb. 2001, 130); artikel XIV 1 mei 2001 (Stb. 2001, 204); hoofdstuk 1 1 juli 2001 (Stb. 2001, 317); artikel XI 13 juli 2001 (Stb. 2001, 330); artikelen XII en XIII 1 januari 2002 (Stb. 2001, 230); artikel VIII 1 januari 2002 (Stb. 2001, 609); artikel XV is vervallen (Stb. 2001, 225).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling teneinde de aanspraak van ingezetenen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. I.  [MvT]
In de Algemene bijstandswet wordt een nieuw artikel 69a ingevoegd, luidende:
Art. 69a.
-1. Indien bij de beoordeling van het recht op bijstand blijkt dat het door een belanghebbende verstrekte adres van hemzelf, van zijn echtgenoot of van een kind afwijkt van het adres waaronder de betrokkene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven, schorten burgemeester en wethouders het recht op bijstand op.
-2. Geen opschorting vindt plaats:
a. indien de afwijking redelijkerwijs geen gevolgen kan hebben voor het recht op of de hoogte van de bijstand;
b. indien de belanghebbende van de afwijking redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt;
c. indien daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders dringende redenen aanwezig zijn.
-3. Burgemeester en wethouders doen schriftelijk mededeling van de opschorting aan de belanghebbende en stellen hem daarbij in de gelegenheid de in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adresgegevens te doen aanpassen binnen een door burgemeester en wethouders te stellen termijn.
-4. De opschorting wordt beƫindigd zodra het aan burgemeester en wethouders gebleken is dat de afwijking niet meer bestaat. Indien de afwijking ook na de krachtens het derde lid gestelde termijn nog bestaat, herzien burgemeester en wethouders het besluit tot toekenning van de bijstand, of trekken zij dit in, met ingang van de eerste dag waarover het recht op bijstand is opgeschort.

 

Art. II.  [MvT]
In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt een nieuw artikel 17a ingevoegd, luidende:
Art. 17a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.