MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 221, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 221, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 221, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 221, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 221, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 221, nr. 7 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 221, nr. 19 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 2780-2787
- Handelingen II 2000-2001, blz. 2818
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 221, nr. 147 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 221, nr. 147a (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 867

 

 

 

WET van 12 februari 2001, Stb. 2001, 109, tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten. Inwerkingtreding: 1 juni 2001 (Stb. 2001, 177).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de mogelijkheid voor gemeenten tot ontheffing van de sollicitatieverplichting voor belanghebbenden op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen die deelnemen aan socialeactiveringsactiviteiten te verruimen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 43, tweede lid, onderdeel o, onder 2ยบ, wordt "of artikel 113, vierde lid" vervangen door: artikel 113, vierde lid, of artikel 114a.
B. [MvT]
Na artikel 114 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.