BESLUIT van 8 mei 2001, Stb. 2001, 230, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1.5 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en artikel XII ¹ van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (Stb. 2001, 67)

1. Volgens de redactie dient "artikel XII" te worden vervangen door: de artikelen XII en XIII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 2 mei 2001, nr. 2001/17579 (6093), Directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 14.2, onderdeel a, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en gelet op artikel XVII van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (Stb. 2001, 67);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Artikel 1.5 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en artikel XII ¹ van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (Stb. 2001, 67) treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.