MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 269, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 269, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 269, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 269, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 269, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 269, nr. 7 (amendement-Harrewijn)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 269, nr. 8 (amendement-Harrewijn)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 3586-3590
- Handelingen II 2000-2001, blz. 3715
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 269, nr. 215 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 269, nr. 215a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 269, nr. 215b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 269, nr. 215c (eindverslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 269. nr. 215d (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 1370

 

 

 

WET van 17 mei 2001, Stb. 2001, 259, tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden. Inwerkingtreding: 1 juli 2001 (Stb. 2001, 297).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten een bepaling op te nemen teneinde het Landelijk instituut sociale verzekeringen in de gelegenheid te stellen kinderopvang te financieren zodat de werkhervattingskans van uitkeringsgerechtigden wordt vergroot;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 74 komt te luiden:
Art. 74.
-1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan ten behoeve van de werknemer die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van deze wet en die deelneemt aan een traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces, op diens aanvraag een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot kinderopvang sluiten met een rechtspersoon of een natuurlijke persoon.
-2. Indien een werknemer ten behoeve van wie op grond van het eerste lid tijdens een traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces een overeenkomst met betrekking tot kinderopvang is gesloten, uiterlijk zes maanden na beƫindiging van deelneming aan dat traject werkzaamheden gaat verrichten in een dienstbetrekking voor de duur van ten minste zes maanden, kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan de werkgever, op diens aanvraag, een tegemoetkoming

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.