Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WW  EN  WET  REA  INZAKE  FINANCIERING  KINDEROPVANG

Versie 17 mei 2001

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 269.
Handelingen II 2000-2001, blz. 3586-3590, 3715.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 269 (215, 215a, 215b, 215c).
Handelingen I 2000-2001, blz. 1370.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 17 mei 2001, Stb. 2001, 259, tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden. Inwerkingtreding: 1 juli 2001 (Stb. 2001, 297).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten een bepaling op te nemen teneinde het Landelijk instituut sociale verzekeringen in de gelegenheid te stellen kinderopvang te financieren zodat de werkhervattingskans van uitkeringsgerechtigden wordt vergroot;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 74 komt te luiden:
Art. 74.
-1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan ten behoeve van de werknemer die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van deze wet en die deelneemt aan een traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces, op diens aanvraag een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot kinderopvang sluiten met een rechtspersoon of een natuurlijke persoon.
-2. Indien een werknemer ten behoeve van wie op grond van het eerste lid tijdens een traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces een overeenkomst met betrekking tot kinderopvang is gesloten, uiterlijk zes maanden na beŽindiging van deelneming aan dat traject werkzaamheden gaat verrichten in een dienstbetrekking voor de duur van ten minste zes maanden, kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan de werkgever, op diens aanvraag, een tegemoetkoming

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x