MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 000, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 000, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 000, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 000, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 000, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 000, nr. 6 (motie-Verburg)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 3558-3582
- Handelingen II 2000-2001, blz. 3715
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 000, nr. 252 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 000, nr. 252a (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 000, nr. 252b (eindverslag)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 1448-1458

 

 

 

WET van 28 juni 2001, Stb. 2001, 351, houdende wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering. Inwerkingtreding: 25 juli 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet inburgering nieuwkomers wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, worden na "behoudens degene

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.