MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. A (nader rapport)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 8 (amendement-Oudkerk c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 10 (amendement-Hermann)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 11 (amendement-Dankers)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 12 (amendement-Blerck-Woerdman)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 586, nr. 13 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4965-4979
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5239-5240
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5260-5261
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 586, nr. 300 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 586, nr. 300a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 586, nr. 300b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 586, nr. 300c (eindverslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 586, nr. 300d (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 586, nr. 87 (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2000-2001, blz. 1648-1652

 

 

 

WET van 16 juli 2001, Stb. 2001, 386, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (knelpunten Ziekenfondswet). Inwerkingtreding: 31 augustus 2001 (zie artikel X), 19 september 2001 (Stb. 2001, 412) en 1 januari 2002 (Stb. 2001, 547).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet samen te tellen, de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering in administratief opzicht te vergemakkelijken en de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar af te schaffen;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Ziekenfondswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A.
In artikel 1, eerste lid, onderdeel h, wordt "Vreemdelingenwet" vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.
B. [MvT]
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het elfde lid, wordt "Onze Minister van Binnenlandse Zaken" vervangen door: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
-13. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, onder 1e, worden perioden waarin recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet bestaat samengeteld indien het recht op uitkering na gehele eindiging van dat recht herleeft op grond van artikel 21 van die wet. Voor de toepassing van de eerste volzin worden met perioden waarin recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet bestaat gelijkgesteld, perioden waarin geen recht bestaat op die uitkering op grond van het feit dat betrokkene een uitkering krachtens de Ziektewet ontvangt.
C. [MvT]
In artikel 3c, achtste lid, wordt het woord "bedoed" vervangen door: bedoeld.
D. [MvT]
Artikel 3d wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.