MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 770, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 770, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 770, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 770, nr. 5 (nota van verbetering)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5799
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 770, nr. 329 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 770, nr. 329a (eindverslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 1696-1697

 

 

 

WET van 14 september 2001, Stb. 2001, 426, tot wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik in verband met een aantal andere technische aanpassingen.¹ Inwerkingtreding: 3 oktober 2001, zie artikel V.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Abw te wijzigen om zo het vrijlaten van de individuele uitkeringen op grond van de tegoeden Tweede Wereldoorlog te regelen, alsmede dat het wenselijk is de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik te wijzigen in verband met een aantal andere technische aanpassingen; ¹
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Volgens de redactie dient "een aantal andere technische aanpassingen" te worden vervangen door: een aantal technische aanpassingen.

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 31, eerste lid, komt te luiden:
-1. Bij een verblijf in een inrichting is de bijstandsnorm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder: ƒ509,38;
b. gehuwden: ƒ792,37.
B. [MvT]
In artikel 39, eerste lid, wordt "deze niet beschikt" vervangen door: de alleenstaande of het gezin niet beschikt.
C. [MvT]
Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.