Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 27 472.
Handelingen II 2000-2001, blz. 5424-5426, 5501.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 472 (326, 326a).
Handelingen I 2001-2002, blz. 2.

 

 

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro). Inwerkingtreding: 1 januari 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  5

Ministerie van Justitie

 

Art. 1.
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

 

 

JUSTITIE
A B C D E F G H
Nr. Wet Artikel Lid Onderdeel Volzin Huidige tekst Nieuwe tekst
1 Awb 8:41 3 a   ƒ60,00xx |27,00xx
2 Awb 8:41 3 b   ƒ225,00xx |102,00xx
3 Awb 8:41 3 c   ƒ450,00xx |204,00xx
4 Bw 22 2 a   ƒ170,00xx |77,00xx
5 Bw 22 2 b   ƒ340,00xx |154,00xx
6 Bw 22 2 c   ƒ675,00xx |306,00xx
7 Bw 22 3     ƒ675,00xx |306,00xx

 

 

HOOFDSTUK  8

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Enig artikel.
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

 

 

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
A B C D E F G H
Nr. xxxxxxWetxxxxxx Artikel Lid Onderdeel Volzin Huidige tekst |xxxNieuwe tekstxxx|
1 Abw 14a 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
2 Abw 20 3 a eerste bedrag ƒ15 000,00 |6 807,00
3 Abw 20 3 a tweede bedrag ƒ60 000,00 |27 227,00
4 AKW 17a 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
5 Anw 39 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
6 AOW 17c 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
8a CSV 6 1 s   ƒ1 736,00 |788,00
9 CSV 6 1 v   ƒ300,00 |136,00
10 CSV 6 1 y   ƒ5 000,00 |2 269,00
11 CSV 6 1 z   ƒ4000,00 |1 815,00
12 CSV 9a 4     guldens euro
13 CSV 11 1     guldens euro
17 TW 14a 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
18 WW 27a 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
19 WAZ 48 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
20 WAZ 72a 2     ƒ1 200,00 |545,00
21 Wajong 40 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
23a WFA 8 1     ƒ15,00 |6,81
24 Wfv 32 4     ƒ250 mln |113 445 054,00
24a Wfv 44a 2 c   ƒ4,915 mld |2 230 329 762,00
24b Wfv 53 3 a   ƒ0,564 mld |255 932 042,00
24c Wfv 53 3 b   ƒ0,061 mld |27 680 593,00
24d Wik 2a     eerste bedrag ƒ15 000,00 |6 807,00
24e Wik 2a     tweede bedrag ƒ60 000,00 |27 227,00
25 Wik 17 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
26 Ioaz 20a 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
27 Ioaw 20a 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
30 Wet Rea 46 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
31 WAO 29a 1     ƒ5 000,00 |2 269,00
32 WAO 71a 4     ƒ1 000,00 |454,00
33 WAO 71a 5     ƒ10 000,00 |4 538,00
34 WAO 75e 5     ƒ10 000,00 |11 344,00
35 Wvg 5 1 a   ƒ100 000,00 |45 378,00
36 Wvg 8 1     ƒ45 000,00 |45 378,00
37 Wvg 10a 1 b   ƒ45 000,00 |45 378,00
40 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V h     ƒ3,00 |1,36
41 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V i     ƒ2,85 |1,29
42 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V j     ƒ2,70 |1,23
43 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V k     ƒ2,55 |1,16
44 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V l     ƒ2,40 |1,09
45 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V m     ƒ2,30 |1,04
46 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V n     ƒ2,20 |1,00
47 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V o     ƒ2,10 |0,95
48 Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 957 (wijziging AKW) V p     ƒ2,00 |0,91
49 ZW 38 4   eerste ƒ1 000,00 |454,00
50 ZW 38a 6   eerste ƒ1 000,00 |454,00
51 ZW 45a 1     ƒ5 000,00 |2 269,00

 

 

HOOFDSTUK  10

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Enig artikel.
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

 

 

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
A B C D E F G H
Nr. Wet Artikel Lid Onderdeel Volzin |xHuidige tekstx| |xNieuwe tekstx|
80 Zfw 3a 3     honderd gulden |50,00
80a Zfw 3c 6 a   ƒ2 987,00 |1 355,00
80b Zfw 3c 6 b, 1º eerste bedrag ƒ263,00 |119,00
80c Zfw 3c 6 b, 1º tweede bedrag ƒ3 538,00 |1 605,00
80d Zfw 3c 6 b, 2º   ƒ1 073,00 |487,00
80e Zfw 3c 6 c   ƒ2 070,00 |939,00
80f Zfw 3c 6 d eerste bedrag ƒ263,00 |119,00
80g Zfw 3c 6 d tweede bedrag ƒ3 538,00 |1 605,00
80h Zfw 3c 6 f eerste bedrag ƒ6 179,00 |2 804,00
80i Zfw 3c 6 f tweede bedrag ƒ2 283,00 |1 036,00
80j Zfw 3c 6 f derde bedrag ƒ6 179,00 |2 804,00
80k Zfw 3c 6 f vierde bedrag ƒ2 283,00 |1 036,00
80l Zfw 3c 6 f vijfde bedrag ƒ12 358,00 |5 608,00
80m Zfw 3c 6 f zesde bedrag ƒ4 566,00 |2 072,00
80n Zfw 3c 8 a, 1º eerste bedrag ƒ263,00 |119,00
80o Zfw 3c 8 a, 1º tweede bedrag ƒ3 538,00 |1 605,00
80p Zfw 3c 8 a, 2º   ƒ1 073,00 |487,00
80q Zfw 3c 9     ƒ695,00 |315,00
80r Zfw 3c 12     ƒ1 073,00 |487,00
80s Zfw 3c 8     ƒ2 987,00 |1 355,00
81 Zfw 14a 3   tweede ƒ25 000 000,00 |11 000 000,00

 

 

HOOFDSTUK  12

Overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 1.
Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.