MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 208, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 208, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 4 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 9 (amendement-Dankers)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 10 (amendement-Dankers en Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 11 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 12 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 13 (gewijzigd amendement-Dankers en Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 36 (motie-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 37 (motie Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 38 (motie-Dankers)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 41 (motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 42 (motie-Van Gent c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 48 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 60 (gewijzigde motie-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 61 (motie-Schimmel en Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 208, nr. 62 (gewijzigde motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 27 208, nr. 63 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4034-4069
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4107-4132
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4135-4157
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4166-4177
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4523-4535
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4613
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4613-4614
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4682-4683
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 208, nr. 272a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 208, nr. 273 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 208, nr. 8 (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 208, nr. 8a (eindverslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 208, nr. 8b (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 246-258
- Handelingen I 2001-2002, blz. 258-268

 

 

 

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg). Inwerkingtreding: 1 december 2001 (Stb. 2001, 569)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen van overgangs- en invoeringsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg alsmede in verband hiermee enige wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot het zwangerschaps- en bevallingsverlof, de uitkering in verband met zwangerschap en bevalling en adoptieverlof

 

Art. I. Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg voor ZW-verzekerden
-1. In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg is op de vrouw die op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van die wet ziekengeld in verband met haar bevalling ontvangt op grond van artikel 29a, tweede of vijfde lid, van de Ziektewet, de Ziektewet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op dat ziekengeld is geëindigd.
-2. Op de vrouw, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 19, 29, vijfde lid, en 69, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze luidden op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg, van toepassing tot en met de dag volgende op die waarop het recht op het ziekengeld, bedoeld in het eerste lid, is geëindigd.
-3. Voor de toepassing van artikel 29a van de Ziektewet wordt onder uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg mede verstaan ziekengeld in verband met bevalling op grond van artikel 29a van de Ziektewet, zoals dat artikel luidde op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet.
-4. Voor de toepassing van artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt onder het recht op uitkering, bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, of artikel 3:8 van de Wet arbeid en zorg, mede verstaan het recht op ziekengeld in verband met bevalling op grond van artikel 29a van de Ziektewet.
-5. Artikel 43, tweede lid, van de Werkloosheidswet blijft buiten toepassing voor zover de uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van die wet wordt ontvangen op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat artikel luidde op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg.
-6. Bij de toepassing van artikel 43, derde lid, van de Werkloosheidswet vormt het ontvangen van ziekengeld op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat luidde op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg, geen onderbreking van de periode waarover de in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet bedoelde uitkeringen worden ontvangen.

 

Art. II. Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg voor WAZ-verzekerden
-1. In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg blijft op de vrouw die op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van die wet uitkering in verband met haar bevalling ontvangt op grond van hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, die wet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op die uitkering is geëindigd.
-2. Voor de toepassing van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.