MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 5 (mededeling)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 6 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 10 (tweede nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 11 (amendement-Schimmel en De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 12 (amendement-Van der Knaap en Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 13 (amendement-Van der Knaap)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 14 (amendement-Van der Knaap)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 15 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 16 (amendement-Harrewijn)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 17 (herdruk) (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 18 (amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 19 (amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 20 (amendement-Harrewijn c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 21 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 22 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 23 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 24 (amendement-Van Lente c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 25 (amendement-Harrewijn c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 26 (gewijzigd amendement-Schimmel c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 27 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 28 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 29 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 30 (gewijzigd amendement-Van der Knaap en Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 31 (gewijzigd amendement-Van Middelkoop c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 32 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 33 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 34 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 35 (motie-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 36 (gewijzigd amendement-Harrewijn c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 37 (amendement-Schimmel c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 38 (subamendement-Schimmel c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 39 (motie-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 40 (motie-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 41 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 42 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 43 (gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 44 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 45 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 46 (wijzigingen voorgesteld door regering)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 588, nr. 47 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5537-5556
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5556-5617
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5653-5680
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5693-5727
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5786-5798
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5879-5881
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5881-5882
- Handelingen II 2000-2001, blz. 6056
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 588, nr. 339 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 588, nr. 38 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 588, nr. 38a (nota van verbetering)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 588, nr. 38b; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 588, nr. 38c (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 588, nr. 38d (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 588, nr. 38e (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 588, nr. 38f (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 588, nr. 38g (eindverslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 342-373
- Handelingen I 2001-2002, blz. 399-417
- Handelingen I 2001-2002, blz. 434-446

 

 

 

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 624, houdende regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen). Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 682).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de organisatie van de uitvoering van de taken van de overheid met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de uitvoering van de werknemersverzekeringen te wijzigen, zulks mede ter bevordering van de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces, en daartoe - onder intrekking van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 - één nieuwe wet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities

 

Art. 1. Algemene begrippen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Raad voor werk en inkomen: de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 3;
c. Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4;
d. Centra voor werk en inkomen: de Centra voor werk en inkomen, genoemd in artikel 24;
e. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5;
f. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6;
g. Inspectie Werk en Inkomen: de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7;
h. Raad van bestuur: een Raad van bestuur als bedoeld in artikel 3;
i. Raad van advies: een Raad van advies als bedoeld in artikel 3;
j. uitvoeringskosten: de kosten ten behoeve van de uitvoering van wetten door de Raad voor werk en inkomen, de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;
k. sociaal-fiscaal nummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
l. fonds:
1º. het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 103 van de Werkloosheidswet;
2º. het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
3º. het Toeslagenfonds, genoemd in artikel 31 van de Toeslagenwet;
4º. het Ouderdomsfonds, genoemd in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;
5º. het Nabestaandenfonds, genoemd in artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;
6º. het Algemeen Kinderbijslagfonds, genoemd in artikel 29a van de Algemene Kinderbijslagwet;
7º. het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
8º. de Arbeidsongeschiktheidskas, genoemd in artikel 73 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
9º. het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, genoemd in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
10º. het Reïntegratiefonds: het fonds, genoemd in artikel 41 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
11º. het Uitvoeringsfonds voor de overheid: het fonds, genoemd in artikel 104 van de Werkloosheidswet;
12º. een wachtgeldfonds als bedoeld in artikel 102 van de Werkloosheidswet;
m. verzekerde: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede de verzekerde op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet of de Algemene nabestaandenwet, voor zover hij geen uitkering of voorziening op grond van deze wetten of de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten ontvangt;
n. uitkeringsgerechtigde: de persoon die een uitkering of voorziening ontvangt op grond van:
1º. de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; of
2º. de Werkloosheidswet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
o. het Inlichtingenbureau: de Stichting Inlichtingenbureau, gevestigd te Den Haag;
p. Suwinet: de elektronische infrastructuur, bedoeld in artikel 62, tweede lid;
q. Gegevensregister SUWI: de weergave van de definities, de structuur en de schrijfwijze van de gegevens die door ten minste twee van de in artikel 62, tweede lid, genoemde rechtspersonen worden gebruikt bij het aan elkaar verstrekken van gegevens;
r. Stelselontwerp Suwinet: de beschrijving van de technische voorzieningen, de functionaliteiten en de specificaties die worden toegepast bij de inrichting en werking van Suwinet;
s. Personenverwijsbestand: het bestand waarin wordt aangegeven welke personen met een sociaal-fiscaal nummer in registraties van de desbetreffende organisaties zijn opgenomen;
t. doeltreffendheid: de mate waarin de doelstellingen van de bij of krachtens de wet gestelde regels werden bereikt;
u. klantmanager: functionaris die optreedt als begeleider en trajectcoördinator van een werkzoekende.

 

 

HOOFDSTUK  2

Rechtspersonen, samenwerking en cliëntenparticipatie

 

Art. 2. Instelling van rechtspersonen
-1. Er zijn een Centrale organisatie werk en inkomen, een Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en een Sociale verzekeringsbank.
-2. De Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank hebben rechtspersoonlijkheid en hebben hun zetels op door Onze Minister te bepalen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.