MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 7 (amendement-Smits)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 8 (amendement-Schimmel en De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 9 (amendement-Van der Knaap)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 10 (amendement-Harrewijn)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 11 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 12 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 13 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 14 (amendement-Van Lente c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 15 (gewijzigd amendement-Schimmel c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 16 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 17 (amendement-Van der Knaap en Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 18 (amendement-Van Middelkoop en Van der Knaap)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 19 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 20 (amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 21 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 21 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 22 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 23 (gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 24 (gewijzigd amendement-Van Middelkoop c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 25 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 26 (wijzigingen voorgesteld door regering)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 28 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 29 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 33 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 34 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 35 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 39 (motie-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 40 (motie-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 665, nr. 41 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5537-5556
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5556-5617
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5653-5680
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5693-5727
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5786-5798
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5881
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5881-5882
- Handelingen II 2000-2001, blz. 6056
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 665, nr. 340 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 665, nr. 38 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 665, nr. 38b (nota van verbetering)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 665, nr. 38c (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 665, nr. 38d (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 665, nr. 38e (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 665, nr. 38f (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 665, nr. 38g (eindverslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 342-373
- Handelingen I 2001-2002, blz. 399-417
- Handelingen I 2001-2002, blz. 434-446

 

 

 

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen). Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 682).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de wetten ter invoering van die wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities

 

Art. 1. Algemene begrippen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Raad voor werk en inkomen: de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. Centrum voor werk en inkomen: een Centrum voor werk en inkomen als bedoeld in artikel 24 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
e. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
g. Raad van bestuur: een Raad van bestuur als bedoeld in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
h. Raad van advies: een Raad van advies als bedoeld in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
i. het College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
j. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
k. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
l. Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de daartoe behorende organen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

 

 

HOOFDSTUK  2

Overgangsrecht Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

 

Art. 2. Intrekking wetten
-1. De Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 worden ingetrokken.
-2. Voor de verschillende artikelen of onderdelen van de artikelen van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 kan bij koninklijk besluit het tijdstip waarop deze vervallen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.