Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  VERBETERING  POORTWACHTER

Versie 29 november 2001

(Geconsolideerde versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 678.
Handelingen II 2000-2001, blz. 5537-5616, 5653-5680, 5693-5727, 5786-5798, 5878-5879, 5882, 6056.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 678 (341); 2001-2002, 27 678 (37, 37a, 37b, 37c, 37d).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 27 november 2001.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 628, tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reÔntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter). Inwerkingtreding 1 april 2002 (Stb. 2001, 685 en Stb. 2002, 607).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een reÔntegratieverslag en verlenging van de wachttijd in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren, de bepalingen over de ziekmelding in de Ziektewet en over de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek alsmede, in verband met het voorgaande, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en enige andere wetten, te wijzigen met het oog op verbetering van de procesgang tijdens het eerste ziektejaar van de werknemer en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties daarbij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT + bis]
Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim,.
2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
-6. Bij ministeriŽle regeling kunnen met betrekking tot de aangifte van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, bedoeld in het eerste lid, nadere regels worden gesteld.
B.
[MvT]
In artikel 39, eerste lid, wordt "op grond van artikel 38 of 38a" vervangen door: op grond van artikel 38, tweede lid, of 38a.
C.
[MvT]
Artikel 39a vervalt.
D.
[MvT]
In artikel 47a, tweede lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of het recht op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.
E.
[MvT]
In artikel 70, eerste lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of bezoldiging als bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.
F.
[MvT]
In artikel 87a, derde lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of bezoldiging als bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.

 

Art. II. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt "het in het eerste en tweede lid bedoelde tijdvak van 52 weken" vervangen door: het in het eerste, tweede, en zevende lid bedoelde tijdvak.
2. Aan het artikel wordt een nieuw zevende lid toegevoegd, luidende:
-7. De wachttijd, bedoeld in het eerste lid, wordt door het Landelijk instituut sociale verzekeringen verlengd op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en de werkgever jegens wie de verzekerde, bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 29 of 29a, derde of zevende lid, van de Ziektewet van toepassing is dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim, tenzij onderdeel a van het tiende lid van dat artikel van toepassing is, met een termijn van ten hoogste 52 weken tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten. De verlengde wachttijd eindigt op de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aangegeven datum. De verlengde wachttijd kan op verzoek van de werkgever of de werknemer worden verkort. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x