MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 7 (amendement-Smits)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 8 (amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 9 (amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 10 (amendement-Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 11 (amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 12 (amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 13 (gewijzigd amendement-Schimmel c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 14 (amendement-Van der Knaap c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 15 (amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 16 (amendement-Smits c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 17 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 18 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 19 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 20 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 21 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 22 (motie-Smits en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 23 (motie-Harrewijn en Smits)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 24 (gewijzigd amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 25 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 26 (wijzigingen voorgesteld door regering)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 27; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 28 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nr. 29 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 678, nr. 27 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 678, nr. 28 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2002-2003, 27 678, nr. 29 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2002-2003, 27 678, nr. 30 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 27 678, nr. 31 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5537-5556
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5556-5617
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5653-5680
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5693-5727
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5786-5798
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5878-5879
- Handelingen II 2000-2001, blz. 5881-5882
- Handelingen II 2000-2001, blz. 6056
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 678, nr. 341 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 678, nr. 37 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 678, nr. 37a (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 678, nr. 37b (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 678, nr. 37c (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 678, nr. 37d (eindverslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 27 678, A (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 342-373
- Handelingen I 2001-2002, blz. 399-417
- Handelingen I 2001-2002, blz. 434-446

 

 

 

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 628, tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter). Inwerkingtreding 1 april 2002 (Stb. 2001, 685 en Stb. 2002, 607).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een reïntegratieverslag en verlenging van de wachttijd in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren, de bepalingen over de ziekmelding in de Ziektewet en over de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek alsmede, in verband met het voorgaande, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en enige andere wetten, te wijzigen met het oog op verbetering van de procesgang tijdens het eerste ziektejaar van de werknemer en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties daarbij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim,.
2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
-6. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de aangifte van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, bedoeld in het eerste lid, nadere regels worden gesteld.
B. [MvT]
In artikel 39, eerste lid, wordt "op grond van artikel 38 of 38a" vervangen door: op grond van artikel 38, tweede lid, of 38a.
C. [MvT]
Artikel 39a vervalt.
D. [MvT]
In artikel 47a, tweede lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of het recht op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.
E. [MvT]
In artikel 70, eerste lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of bezoldiging als bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.
F. [MvT]
In artikel 87a, derde lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of bezoldiging als bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.

 

Art. II. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt "het in het eerste en tweede lid bedoelde tijdvak van 52 weken" vervangen door: het in het eerste, tweede, en zevende lid bedoelde tijdvak.
2. Aan het artikel wordt een nieuw zevende lid toegevoegd, luidende:
-7. De wachttijd, bedoeld in het eerste lid, wordt door het Landelijk instituut sociale verzekeringen verlengd op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en de werkgever jegens wie de verzekerde, bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 29 of 29a, derde of zevende lid, van de Ziektewet van toepassing is dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim, tenzij onderdeel a van het tiende lid van dat artikel van toepassing is, met een termijn van ten hoogste 52 weken tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten. De verlengde wachttijd eindigt op de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aangegeven datum. De verlengde wachttijd kan op verzoek van de werkgever of de werknemer worden verkort. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.