Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 28 013.
Handelingen II 2001-2002, blz. 1551-1585, 1597-1608, 1609-1622, 1657-1681, 1683-1697, 1727-1730, 1733-1734.
Kamerstukken I 2001-2002, 28 013 (120, 120a, 120b).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 11 december 2001.

 

 

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 640, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid). Inwerkingtreding: 1 januari 2002, zie artikel X.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen inzake het arbeidsmarktbeleid, de bestrijding van de armoedeval alsmede het beloningsbeleid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  2

Socialezekerheidswetgeving

 

Art. IV.
Indien artikel 81 van het bij koninklijke boodschap van 6 april 2001 ingediende voorstel van wet invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (Kamerstukken II 2000-2001, 27 665) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt de Wet inschakeling werkzoekenden gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder vernummering van het vierde tot en met achtste lid tot tweede tot en met zesde lid vervallen het tweede en derde lid.
2. Het tot tweede vernummerde lid komt te luiden:
-2. Het gemeentebestuur stelt voor het verstrekken van subsidie aan de persoon, bedoeld in het eerste lid, bij verordening regels vast.
3. In het tot zesde vernummerde lid wordt "zevende" vervangen door: vijfde.
B.
In artikel 3a, derde lid, wordt "Artikel 3, vierde lid," vervangen door: Artikel 3, tweede lid,.
C.
Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 25a. Overgang eenmalige subsidie werkaanvaarding
Artikel 3, tweede en derde lid, en de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2001, blijven van toepassing op een persoon die vóór de inwerkingtreding van de Wet van ..., houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid), overeenkomstig die bepalingen een overeenkomst tot het verrichten van arbeid heeft gesloten of werkzaamheden als zelfstandige is gaan verrichten.

 

Art. V.
De Wet sociale werkvoorziening wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 10 komt als volgt te luiden:
Art. 10.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.