Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 28 014.
Handelingen II 2001-2002, 1551-1585, 1597-1608, 1609-1622, 1657-1681, 1683-1697, 1730, 1733-1734.
Kamerstukken I 2001-2002, 28 014 (121, 121a).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 11 december 2001.

 

 

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 642, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer). Inwerkingtreding: 1 januari 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen inzake natuur, milieu en vervoer;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1A

Socialezekerheidswetgeving

 

Art. VIIa.
De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt onderdeel aa, onder verlettering van de onderdelen bb en cc tot respectievelijk de onderdelen aa en bb.
2. In het achtste lid vervalt de zinsnede ", waarbij kan worden afgeweken van het eerste lid, onderdeel aa".
3. Het tiende lid vervalt, onder vernummering van het elfde tot en met dertiende lid tot respectievelijk tiende tot en met twaalfde lid.
4. De tot tiende tot en met twaalfde lid vernummerde leden komen te luiden:
-10. Het in het eerste lid, onderdeel o, vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar van rechtswege vervangen door het bedrag dat krachtens artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt vastgesteld ter vervanging van het in artikel 3.143, eerste lid, van die wet vermelde bedrag.
-11. Voor zover de aanspraken op vakantieverlof en compensatieverlof aan het einde van het kalenderjaar in totaal de in het eerste lid, onderdeel bb, onder 1º, opgenomen begrenzing overschrijden, wordt het meerdere geacht te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar of het einde van de dienstbetrekking zo deze in de loop van het kalenderjaar eindigt.
-12. Onder spaarloonregeling wordt verstaan een schriftelijke regeling - niet zijnde een pensioenregeling - die voorziet in sparen van loon (spaarloon) dat gedurende ten minste vier jaar niet ter beschikking van de werknemer komt, tenzij het spaarloon wordt opgenomen ter zake van de verwerving van zijn eigen woning als hoofdverblijf, de aankoop van effecten, de voldoening van premies voor lijfrenten als bedoeld in de artikelen 3.124, onderdeel b, en 3.125, eerste lid, onderdeel a, c en d, van de Wet inkomstenbelasting 2001, de voldoening van premies volgens bij ministeriële regeling aan te wijzen overeenkomsten van levensverzekering waarbij een kapitaalsuitkering is verzekerd, de door de werknemer vrijwillig betaalde premies ingevolge een pensioenregeling, de start van een voor eigen rekening gedreven onderneming, de opname van verlof, de financiering van scholingsuitgaven als bedoeld in artikel 6.27 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of bij beëindiging van zijn dienstbetrekking. Ingeval het spaarloon door de werknemer is opgenomen bij beëindiging van zijn dienstbetrekking, wordt voor elke maand gedurende welke het spaarloon voortijdig is opgenomen premie geheven van de werknemer ter zake van een evenredig deel

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.