MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 8 (amendement-Smits en Vendrik)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 9 (amendement-Smits en Vendrik)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 10 (amendement-Smits en Vendrik)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 11; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 12; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 13 (amendement-Smits c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 14 (amendement-Van Dijke en Smits)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 15 (gewijzigd amendement-Smits c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 16 (amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 17 (gewijzigd amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 18 (amendement-Vendrik)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 19 (subamendement-Van Dijke c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 20 (nader gewijzigd amendement-Smits c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 21 (subamendement-Van Dijke c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 22 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 23 (motie-De Vries c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 24 (motie-Dijsselbloem c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 25 (motie-Dijsselbloem c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 26 (motie-Dijsselbloem en Vendrik)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 27; n.v.t.
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 28; n.v.t.
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 29; n.v.t.
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 016, nr. 30 (motie-De Haan)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 1551-1585
- Handelingen II 2001-2002, blz. 1597-1608
- Handelingen II 2001-2002, blz. 1609-1622
- Handelingen II 2001-2002, blz. 1657-1681
- Handelingen II 2001-2002, blz. 1731-1733
- Handelingen II 2001-2002, blz. 1733-1734
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 016, nr. 118 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 016, nr. 118a (herdruk) (verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 016, nr. 118b (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 552-573
- Handelingen I 2001-2002, blz. 601-628

 

 

 

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 644, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving). Inwerkingtreding: 1 januari 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van de met het fiscale beleid samenhangende wijzigingen in het socialezekerheidsbeleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen in de socialezekerheidswetgeving;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Socialezekerheidswetgeving

 

Art. I.  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Aan artikel 23, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
d. degene met betrekking tot wie premiekorting als bedoeld in artikel 79b wordt toegekend of wordt overwogen te worden toegekend.
B. [MvT]
Artikel 76a komt te luiden:
Art. 76a.
De premie die door de werkgever verschuldigd is, bestaat uit:
a. een basispremie waarop de artikelen 76b, 77, 77a, 79a en 79b van toepassing zijn;
b. een gedifferentieerde premie waarop de artikelen 76b, 78, 79a en 79b van toepassing zijn.
C. [MvT]
Aan artikel 76d, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
i. de bedragen die op grond van artikel 79a op de door werkgevers verschuldigde premies in mindering wordt gebracht.
D. [MvT]
De artikelen 77b tot en met 77e vervallen.
E. [MvT]
Na artikel 79 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:
ยง 4. Premievrijstelling en premiekorting
Art. 79a. [MvT]
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heft op het loon van de werknemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt, 2 procentpunt minder basispremie als bedoeld in artikel 77, voor zover hij over dat kalenderjaar premie over het loon van die werknemer verschuldigd is of verschuldigd zou zijn indien artikel 79b niet van toepassing zou zijn

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.