blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 28 016

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
2 Socialezekerheidswetgeving
2.1 Algemeen
2.2 Ontvangen commentaren
2.3 Inhoud van de nieuwe regeling
2.4 Budgettaire effecten, administratieve lasten en personele effecten
2.5 Administratieve lasten en personele effecten
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk 1. Socialezekerheidswetgeving
  Artikelen I t/m IV
Hoofdstuk 2. Overgangs- en slotbepalingen
xxxr Artikelen V t/m VII
 

 

 blz. 2  

[Algemeen, red.]

 

1. Algemeen


     Het kabinet stelt in het kader van de begroting 2002 een aantal belastingmaatregelen voor. Mede vanwege de in het verleden geuite wens van de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zijn de maatregelen ondergebracht in een vijftal afzonderlijke wetsvoorstellen. Deze zijn:
- wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid);
- wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur);
- wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer);
- wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 IV - Herziening successie- en schenkingsrecht, BTW-maatregelen, artiesten- en sportersregeling, alsmede overige aanpassingen); en
- wijziging van enkele socialezekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving).
     In het onderhavige wetsvoorstel zijn de volgende maatregelen opgenomen:
• Invoering van een premiekorting voor werkgevers van oudere werknemers. Werkgevers krijgen een forfaitaire premiekorting per werknemer van 58 jaar of ouder op de door de werkgever te betalen WAO-premie. De hoogte van deze korting bedraagt €|712,- (ƒ1570,-).
• Vervanging van de Rea-plaatsingssubsidies, pakket op maat en de voorziening voor behoud van het eigen werk door
• vrijstelling voor werkgevers van AWf-werkgeverspremie [AWf: Algemeen Werkloosheidsfonds, red.] en WAO-basispremie en WAO-gedifferentieerde premie bij indienstneming of in dienst houden van arbeidsgehandicapten, met de aanvullende mogelijkheid een subsidie te verkrijgen voor de kosten voor zover ze meer bedragen dan het bedrag van de premievrijstelling.
• Verruiming van de mogelijkheid om voorzieningen op de werkplek aan de werknemer te verstrekken.
• Invoering premievrijstelling voor werkgevers met werknemers in een Wiw-dienstbetrekking.

 

2. Socialezekerheidswetgeving


Algemeen

     De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea), in werking getreden op 1 juli 1998, kent een breed instrumentarium zowel gericht op werkgevers als op werknemers om arbeidsgehandicapten te ondersteunen bij het (re)integreren in het arbeidsproces. In februari 2001 is de evaluatie van de eerste anderhalf jaar van de Wet Rea aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor dit wetsvoorstel zijn met name de volgende constateringen omtrent de werking van de Wet Rea van belang:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.