BESLUIT van 13 december 2001, Stb. 2001, 682, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, van het tijdstip waarop enige artikelen van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 vervallen en van het tijdstip waarop het Tijdelijk besluit samenwerking CWI vervalt

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 10 december 2001, nr. SUWI/SEC/2001/360;
     Gelet op artikel 87, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 27, tweede lid, en 132, eerste lid, van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 6 van het Tijdelijk besluit samenwerking CWI;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat:
a. de artikelen 3, 4 en 5, voor zover het betreft de Sociale verzekeringsbank, in werking treden met ingang van 1 januari 2003;
b. de artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29, voor zover het betreft aanvragen van uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip;
c. de artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29, voor zover het betreft aanvragen van toeslag op grond van de Toeslagenwet, in werking treden met ingang van 1 april 2002;
d. artikel 30, eerste lid, onderdeel f, g en l, in werking treedt met ingang van 1 april 2002.

 

Art. 2.
De Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat:
a. de artikelen 2, 10, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 42, 43, 60, 61, 62, 64, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90 en 91 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 vervallen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.