Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  VERZELFSTANDIGING  RE¤NTEGRATIEDIENSTEN
ARBEIDSVOORZIENINGSORGANISATIE

Versie 20 december 2001

(Recente versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 549.
Handelingen II 2001-2002, blz. 1847-1861, 1945.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 549 (140, 140a, 140b, 140c).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 4 december 2001.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 690, houdende regels met betrekking tot de positionering van de re´ntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie  (Wet verzelfstandiging re´ntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie). Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 691).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorafgaand aan de voorgenomen totstandbrenging van een nieuwe structuur voor de uitvoering van werk en inkomen voorwaarden te scheppen met het oog op de uitvoering door een privaatrechtelijk bedrijf, in concurrentie met derden, van de thans aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgedragen taken ten behoeve van de re´ntegratie van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en daarmee samenhangende dienstverlening;
     dat daartoe gedurende een overgangsfase de re´ntegratiedienstverlening in opdracht van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt uitgevoerd door een naamloze vennootschap, tegen een vergoeding die tijdelijk wordt bekostigd uit de daarvoor bestemde, in omvang afnemende, rijksbijdrage en andere inkomsten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;
     dat het voorts wenselijk is bij wet in verband met de oprichting van die naamloze vennootschap die re´ntegratiediensten verricht, waaraan de Staat der Nederlanden bij de oprichting deelneemt als aandeelhouder en waarin vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie worden ingebracht, enkele aspecten van de overgang te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen  [MvT]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, bedoeld in de Arbeidsvoorzieningswet 1996;
b. de naamloze vennootschap: de naamloze vennootschap die namens de Staat der Nederlanden is opgericht en die in ieder geval dienstverlening gericht op het geschikt maken van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten voor inschakeling in de arbeid en dienstverlening ten behoeve van werkgevers ter vervulling van vacatures verricht;
c. het Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, bedoeld in de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
d. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
e. arbeidsgehandicapte: de persoon, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.

 

 

HOOFDSTUK  2

Overgang naar naamloze vennootschap

 

Art. 2. Overgang vermogensbestanddelen  [MvT]
-1. Vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die worden toegerekend aan de uitvoering van de taken, genoemd in de artikelen 4, eerste lid, onderdeel b en c, en tweede lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en artikel 13 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, het verrichten van diensten als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de uitvoering van diensten in opdracht van de gemeenten en het Landelijk instituut sociale verzekeringen gericht op het geschikt maken van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten voor inschakeling in de arbeid gaan onder algemene titel over op de naamloze vennootschap, tegen de waarde te bepalen met inachtneming van artikel 94a van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x