MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 897, nr. A (nader rapport)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 897, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 897, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 7 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 8 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 9 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 10 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 11 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 12 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 13 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 897, nr. 14 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 1945
- Handelingen II 2001-2002, blz. 1964
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 897, nr. 138 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 897, nr. 138a (verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 897, nr. 138b (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 897, nr. 138c (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 663-664

 

 

 

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001). Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 693), zie artikel XXII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is op korte termijn enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.ยน Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 4 komt als volgt te luiden:
Art. 4.
-1. In de artikelen 8, 10 en 11 van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder inkomen verstaan het inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de echtgenoot van de pensioengerechtigde.
-2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld met betrekking tot het inkomen, bedoeld in het eerste lid. Daarbij kunnen tevens nadere regels worden gesteld met betrekking tot de vaststelling van het inkomen, bedoeld in het eerste lid, alsmede de periode waarop die vaststelling betrekking heeft.
-3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
B. [MvT]
In artikel 8, eerste lid, wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.