MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 686, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 686, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 686, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 686, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 686, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 686, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 7 (amendement-Stroeken)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 8 (amendement-Hindriks)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 9 (amendement-Wilders en Hindriks)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 10 (amendement-Wilders en Hindriks)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 11 (subamendement-Hindriks)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 12 (subamendement-Hindriks)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 13 (subamendement-Hindriks c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 14 (gewijzigd subamendement-Hindriks c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 15 (amendement-Hindriks c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 16; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 17 (gewijzigd amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 18 (amendement-Stroeken c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 19 (nader gewijzigd subamendement-Hindriks c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 20 (amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 21 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 22 (gewijzigd amendement-Hindriks c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 23 (nader gewijzigd amendement-Wilders c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 24 (subamendement-Hindriks c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 25 (amendement-Hindriks c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 26 (motie-Hindriks c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 686, nr. 27 (brief Staatssecretaris van Financiƫn)
- Kamerstukken II 2002-2003, 27 686, nr. 28 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2002-2003, 27 686, nr. 29 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 215-221
- Handelingen II 2001-2002, blz. 392-400
- Handelingen II 2001-2002, blz. 821-822
- Handelingen II 2001-2002, blz. 850-851
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 686, nr. 71 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 686, nr. 71a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 686, nr. 71b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 686, nr. 71c (eindverslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 686, nr. 71d (motie-Van Leeuwen c.s.)
- Kamerstukken I 2003-2004, 27 686, nr. A (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 655-663
- Handelingen I 2001-2002, blz. 712

 

 

 

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 695, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen. Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 696), zie artikel IX.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen op verzoek van personen die voornemens zijn als zelfstandig opdrachtnemer werkzaamheden te gaan verrichten, voorafgaand aan die werkzaamheden een beslissing neemt over de status als zelfstandige van die personen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen alsmede dat het wenselijk is de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen uit te sluiten van de verzekering voor de werknemersverzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen  [MvT]
Na artikel 4 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 4a. Zelfstandigheidsverklaring
-1. De beschikking, bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001, waarin de voordelen die de belastingplichtige geniet of zal gaan genieten uit een arbeidsrelatie of uit arbeidsrelaties waarin sprake is van hetzelfde soort van werkzaamheden die onder overeenkomstige condities worden verricht, worden aangemerkt als winst uit een onderneming, heeft voor de termijn waarvoor deze beschikking geldt als gevolg dat de belastingplichtige, met betrekking tot die arbeidsrelaties, wordt aangemerkt als zelfstandige als bedoeld in artikel 4.
-2. Indien de beschikking, bedoeld in het eerste lid, wordt herzien, laat dat het in het eerste lid bedoelde gevolg onverlet voor de termijn waarvoor die beschikking gold.

 

Art. II. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.