MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 523, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 523, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 523, nr. 4 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 523, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 523, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 523, nr. 7 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 523, nr. 8 (aanvullend verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 523, nr. 9 (nota n.a.v. het aanvullend verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 523, nr. 10 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2000-2001, 26 523, nr. 11 (verslag wetgevingsoverleg)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 2818
- Kamerstukken I 2000-2001, 26 523, nr. 151 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 26 523, nr. 151a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 26 523, nr. 151b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2000-2001, 26 523, nr. 151c (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 26 523, nr. 72 (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 26 523, nr. 72a (eindverslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 26 523, nr. 72b (brief Minister van Justitie)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 816-827

 

 

 

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 53, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb). Inwerkingtreding: 1 april 2002, zie artikel VIII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht wenselijk is gebleken de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten op een aantal punten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Artikel 4:11, onderdeel b, komt te luiden:
b. de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; of.
B. [MvT]
In artikel 4:13, tweede lid, wordt na "artikel 4:14" ingevoegd: , derde lid,.
C. [MvT]
Artikel 4:14 wordt gewijzigd als volgt:
1. De bestaande tekst wordt aangeduid als derde lid.
2. Voor het derde lid worden een eerste en tweede lid ingevoegd, luidende:
-1. Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
-2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuursorgaan na het verstrijken van de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn niet langer bevoegd is.
D. [MvT]
In artikel 4:35, tweede lid, onderdeel a, wordt "zouden" vervangen door: zou.
E. [MvT]
Artikel 6:15, derde lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.