MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 024, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 024, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 024, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 024, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 024, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 024, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 024, nr. 7 (amendement-Dittrich)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27 024, nr. 8 (amendement-Dittrich)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 024, nr. 9 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 024, nr. 10 (amendement-O.P.G. Vos)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 024, nr. 11 (amendement-Santi)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 024, nr. 11 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 024, nr. 12 (motie-Dittrich)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 024, nr. 13 (brief Minister van Justitie)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 024, nr. 14 (gewijzigd amendement-Dittrich c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 024, nr. 15 (brief Minister van Justitie)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 024, nr. 16 (lijst vragen en antwoorden)
- Kamerstukken II 2004-2005, 27 024, nr. 17 (brief Minister van Justitie)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4280-4281
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 024, nr. 248 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 024, nr. 248a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 024, nr. 248b (brief Minister van Justitie)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 024, nr. 17 (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 024, nr. 17a (eindverslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 816-827

 

 

 

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 55, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures). Inwerkingtreding: 12 maart 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te treffen inzake de vergoeding van de kosten van de bezwaarschriftprocedure en het administratief beroep;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
In artikel 7:8 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding "-1." voor het eerste lid.
B. [MvT]
Artikel 7:15 wordt gewijzigd als volgt:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Toegevoegd worden drie leden, luidende:
-2. De kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, worden door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Artikel 57b, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing.
-3. Het verzoek wordt gedaan voordat het bestuursorgaan op het bezwaar heeft beslist. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek bij de beslissing op het bezwaar.
-4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de kosten waarop de vergoeding uitsluitend betrekking kan hebben en over de wijze waarop het bedrag van de kosten wordt vastgesteld.
C. [MvT]
In artikel 7:22 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding "-1." voor het eerste lid.
D. [MvT]
Artikel 7:28 wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.