Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 875.
Handelingen II 2001-2002, blz. 2165.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 875 (166).
Handelingen I 2001-2002, blz. 647-648.

 

 

WET van 20 december 2001, Stb. 2002, 69, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet militaire pensioenen). Inwerkingtreding: 15 februari 2002, zie artikel XI.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een aantal wetten te wijzigen in verband met de vereenvoudiging en de vernieuwing van het militaire pensioenstelsel;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  I

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Art. II.
De Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel b komt te luiden:
b. militaire pensioenbepalingen: bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen;.
2. Onderdeel m komt te luiden:
m. pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid: een pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid ingevolge de militaire pensioenbepalingen, in voorkomende gevallen verhoogd met een ingevolge die bepalingen toegekende invaliditeitsverhoging;.
3. In onderdeel r wordt "in de zin van de Amp-wet" vervangen door: in de zin van de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen.
B.
In artikel 64, onderdeel C, wordt na "artikel E 6 van de Algemene militaire pensioenwet" toegevoegd: dan wel de militaire pensioenbepalingen inzake het recht op pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid.
C.
Artikel 74 vervalt.

 

 

HOOFDSTUK  II

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. III.
De Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1, onderdeel a, wordt na "pensioen ter zake van ziekte of gebreken, bedoeld in de Algemene militaire pensioenwet" toegevoegd: dan wel pensioen ter zake van ziekte of gebreken, bedoeld in de op artikel 2, vijfde lid, van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.