MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 231, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 231, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 231, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 3999
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 231, nr. 271 (eindverslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 1279-1280

 

 

 

WET van 18 april 2002, Stb. 2002, 235, tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen teneinde de mogelijkheid tot stand te brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorie├źn van gewezen zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden voor het recht op uitkering. Inwerkingtreding: 21 augustus 2002 (Stb. 2002, 424).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen te wijzigen, teneinde de mogelijkheid tot stand te brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorie├źn van gewezen zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden voor het recht op uitkering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt na artikel 5 een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 5a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.